ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ›
Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα» | 6ος Κύκλος | Σχολικό Έτος 2018-2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
05 Σεπ. 18
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
30 Απρ. 19
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας

 • να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης βασισμένα  στη  μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να μπουν βάσεις για τη δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος μάθησης που εν τέλει θα δημιουργήσει ενεργούς πολίτες,
 • να προωθήσει την καινοτομία (innovation) στην εκπαίδευση μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες,
 • να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ενδεδειγμένη χρήση (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων (cooperative/collaborative teaching methods) και τη χρήση ΤΠΕ,

προσκαλεί για έκτη χρονιά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν προτάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της προσωπικότητας του μαθητή, η ανάπτυξη και η εξέλιξη του εαυτού του, η προαγωγή και η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και αυτοαντίληψης μέσα από καινοτόμες δράσεις (π.χ. στοχεύοντας SMART) και εφαρμογή (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας.

Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις, οι οποίες θα προωθούν την επιχειρηματικότητα των μαθητών (π.χ. σχολικοί συνεταιρισμοί), καλλιεργώντας με τον τρόπο αυτόν τις προσωπικές τους δεξιότητες και την κριτική σκέψη τους (critical thinking approach), εξοικειώνοντάς τους με έννοιες που σχετίζονται με τον χώρο της οικονομίας, συνδέοντας τη σχολική ζωή με πραγματικές καταστάσεις της ζωής μέσω βιωματικών δράσεων και ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα των μαθητών και την ικανότητά τους να επιλύουν καθημερινά προβλήματα (problem solving method).

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να καλλιεργήσουν και να προωθήσουν πνεύμα συνεργατικής κουλτούρας και στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, καινοτόμες εκπαιδευτικές ιδέες και πρακτικές.

 

Πληροφορίες:

 • Κάθε σχολείο παρουσιάζει σε έναν πίνακα (συνημμένο 4) μία σύντομη SWOT ανάλυση της εκπαιδευτικής μονάδας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, για να μπορεί η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, δηλαδή τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της, καθώς και τις ευκαιρίες και τις «απειλές» τις οποίες αντιμετωπίζει.
 • Προτάσεις που θα εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές μάθησης στη σχολική καθημερινότητα: Οι προτεινόμενες μέθοδοι θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα και θέματα βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που ισχύει για την εκάστοτε τάξη. Προτάσεις αόριστες και γενικόλογες θα απορρίπτονται.
 • Προτάσεις σχετικά με τη χρήση (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων μάθησης στη σχολική καθημερινότητα: Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων (ομαδο)συνεργατικής μάθησης και στη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα και θέματα βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που ισχύει για την εκάστοτε τάξη. Προτάσεις αόριστες και γενικόλογες θα απορρίπτονται.
 • Προτάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα: Οι προτάσεις αυτές, εκτός της βασικής επιχειρηματικής ιδέας («προϊόν»), συνοδεύονται και από σύντομο «business plan» (συνημμένο 5), για να καταστεί κατανοητή η πορεία που θα ακολουθηθεί.
 • Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει χρήση ΤΠΕ και κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού, θα πρέπει να παρουσιάζεται ο τρόπος που θα διασφαλιστεί η ορθή και κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και στο μέλλον προς όφελος των μαθητών της μονάδας.
 • Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν εκπαιδευτικοί από τα δημόσια δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία των Πρωτοβάθμιων Διευθύνσεων όλης της Ελλάδας. Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί ή ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευτικών με έναν συντονιστή (συνολικά έως τρεις εκπαιδευτικοί).
 • Η οικονομική υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί βάσει του αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με την πρόταση υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€2.500). Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εξαιρουμένων αμοιβών. Την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης θα έχει η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.
 • Ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των δράσεων που θα επιλεγούν, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2018.
 • Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα 2018» θα πρέπει να στείλουν έως τις 14 Ιουνίου 2019 στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση σύντομη περιγραφή πεπραγμένων (φωτογραφίες, βίντεο, σύντομα πρωτόκολλα μαθήματος/δράσης).
 • Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν αξιολογούνται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς βάσει ερωτηματολογίου που θα σταλεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση έως τις 14 Ιουνίου 2019.

 

Προετοιμασία Υποβολής Πρότασης:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην αναλυτική τους πρόταση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:

 • Στοιχεία σχολικής μονάδας
 • Στοιχεία συντονιστή και μελών (με σύντομο βιογραφικό, έως 200 λέξεις ανά εκπαιδευτικό).
 • Τίτλος Δραστηριότητας με σύντομη περιγραφή
 • Αναλυτική περιγραφή της πρότασης:
  • βασικοί στόχοι της δραστηριότητας
  • τρόπος και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δραστηριότητας
  • ύπαρξη προηγούμενων αντίστοιχων πρωτοβουλιών
  • προσδοκώμενα αποτελέσματα / παραδοτέα
  • αριθμός και ηλικίες μαθητών που θα εμπλακούν
  • στοιχεία καινοτομίας που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα
  • Προϋπολογισμός.
  • Σύντομη SWOT ανάλυση (να συμπληρωθεί το συνημμένο 4 βάσει του υποδείγματος του συνημμένου 3).
  • Σύντομο «business plan» βάσει του πίνακα του συνημμένου 5, μόνο για τις προτάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
  •  Βεβαίωση συντονιστή για ενημέρωση διεύθυνσης του σχολείου. Η ενημέρωση της διεύθυνσης του σχολείου για την υποβολή της παρούσας πρότασης είναι υποχρεωτική. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, θα πρέπει να αποσταλεί σχετική βεβαίωση ταχυδρομικά στο Ίδρυμα.  

Υπόδειγμα της φόρμας αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ

 

Χρονοδιάγραμμα και τρόπος υποβολής:

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη φόρμα υποβολής που θα είναι διαθέσιμη εδώ, μέχρι την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και το Facebook του Ιδρύματος την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Μπορείτε να δείτε εδώ τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Μαθαίνουμε Παρέα» τα προηγούμενα χρόνια. 

 

Η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση συνοδεύεται από τα ακόλουθα συνημμένα:

Συνημμένο 1: Γενικές πληροφορίες για την καινοτομία στην εκπαίδευση και χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι.

​Συνημμένο 2: Υπερσύνδεσμοι για μεθόδους (ομαδο)συνεργατικής μάθησης και πληροφορίες για επιχειρηματικότητα μαθητών.

​​Συνημμένο 3: Βασικές πληροφορίες για την ανάλυση SWOT με παραδείγματα κριτηρίων και υπόδειγμα ανάλυσης.

Συνημμένο 4: Πρότυπο ανάλυσης SWOT προς συμπλήρωση. Θα κατατεθεί μαζί με τη συνολική πρόταση.

Συνημμένο 5: Πρότυπο business plan. Θα κατατεθεί μαζί με τη συνολική πρόταση, μόνο εάν αυτή σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μαθαίνουμε Παρέα

Ενυδρειοπονικά Συστήματα Καλλιέργειας

1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Μέσα στα βιβλία καθρεφτίζομαι, μαθαίνω τον κόσμο και συλλογίζομαι

35ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Μαγειρεύοντας…δεξιότητες

Δημοτικό Σχολείο Ακρολίμνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

«Φώτα, κάμερες...πάμε!!!» Ένα δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής μιας ταινίας animation με ανακυκλώσιμα σκουπίδια της τάξης μας

Νηπιαγωγείο Σινιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Παίζω + Μαθαίνω + Δημιουργώ = Κινηματογραφώ

26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Κλιματική αλλαγή. Αίτια-συνέπειες-τρόποι αντιμετώπισης

9ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Απόδραση στη Γνώση

6ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Έκτη τάξη – Έβδομη τέχνη: η Galerita κινηματογραφεί!

5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Το σχολείο στην εποχή των εικόνων: Μαθαίνοντας χωρίς … λέξεις

4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Ταξίδη στον πλανήτη Άρη

4ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Επιστημονική Φαντασία

3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Οι αφηγήσεις των απόντων. Ανασύνθεση του παρελθόντος του σχολείου μέσα από το αρχειακό του υλικό

2o 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Από τη Γη στη Σελήνη. Σχεδιάζοντας ένα ταξίδι στο Διάστημα

2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Το Βιβλίο Αλλιώς

1ο 12/Θ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Όταν διαβάζω ιστορίες, μου λύνονται απορίες! Έχουν άραγε οι ήρωες οι φανταστικοί συναισθήματα και αυτοί;

1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Από το παραμύθι στην ψηφιακή ιστορία

1ο Δημοτικό Σχολείο Κω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Οι Ουρανοί της Ερμούπολης

1o Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.