Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (στο εξής «Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση») θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και δεσμεύεται να παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία τους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχει ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος (στο εξής «Διαδικτυακός Τόπος») ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που διατηρεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων, τον τρόπο διαχείρισης αυτών, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τις ισχύουσες Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

  • Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «John S. Latsis Public Benefit Foundation», το οποίο εδρεύει στο Βαντούτς του Λιχτενστάιν και διατηρεί γραφείο στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Δηλιγιάννη 59, T.K. 14562.

 

  • Σε ποιες περιπτώσεις και τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

i. Όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλετε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή email στις ηλεκτρονικές διευθύνεις [email protected], [email protected] και καταχωρείτε δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.

ii. Όταν υποβάλλετε αίτηση χρηματοδότησης στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα του Διαδικτυακού Τόπου και καταχωρείτε δεδομένα, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο εκπροσώπου φορέα, επαγγελματική ιδιότητα, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι η αίτηση χρηματοδότησης περιλαμβάνει πεδία με δυνατότητα καταχώρησης κειμένου μόνο όπου είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σε σχέση με τον σκοπό επεξεργασίας τους.

iii. Κατά την οικειοθελή εγγραφή σας στο newsletter: συμπληρώνετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις, τα νέα προγράμματα, τις εκδηλώσεις και εν γένει τις κοινωφελείς δράσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.

iv. Όταν υποβάλλετε αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση υποτροφίας: για την υποβολή αιτήματος, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό εισάγοντας ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο. Με την εγγραφή σας, θα οδηγηθείτε στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης υποτροφίας όπου συμπληρώνετε προσωπικά σας δεδομένα, όπως ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, πατρώνυμο, μητρώνυμο, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα μόρφωσης και εκπαίδευσης, καθώς και τυχόν επιπλέον δεδομένα που θα συμπληρώσετε αυτοβούλως στα ελεύθερα πεδία της αίτησης προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας.

v. Κατά την υποβολή προς εμάς συνοδευτικών εγγράφων προς στήριξη του αιτήματος χρηματοδότησης ή χορήγησης υποτροφίας.

vi. Κατά την πλοήγησή σας στον Διαδικτυακό Τόπο όπου συλλέγουμε δεδομένα μέσω cookies και του εργαλείου Google Analytics με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα και το είδος των σελίδων που πλοηγήστε.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος διαβάστε τους Όρους Χρήσης.

vii. Με την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό τόπο, ο διακομιστής («server») καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) την IP διεύθυνση, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμη και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε βάσει αυτού. Τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα επίσκεψής σας στον Διαδικτυακό Τόπο. Τα παραπάνω στοιχεία αποθηκεύονται για επτά (7) ημέρες, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων δεδομένων και τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Κατά την περίοδο των επτά (7) ημερών, πρόσβαση στα αρχεία έχει μόνο ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του διακομιστή (server) και στη συνέχεια τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα.

 

  • Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ενώ δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν διαβιβάζει ή αποστέλλει με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε τρίτους, εξαιρουμένων συγκεκριμένων περιπτώσεων που αναφέρονται περιοριστικά κατωτέρω (στην επόμενη ενότητα), και πάντα σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε υπόκεινται σε επεξεργασία για τους κατωτέρω σκοπούς:

i. Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε συνέχεια ερωτήματος/σχολίου σας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

ii. Για να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις σχετικά με τα νέα προγράμματα, τις χρηματοδοτήσεις, τις εκδηλώσεις και εν γένει τις κοινωφελείς δράσεις μας, κατόπιν εγγραφής σας στο newsletter.

iii. Για την επεξεργασία και αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης, τη χορήγηση υποτροφιών και εν γένει την οικονομική υποστήριξη κοινωφελών δράσεων.

iv. Για τη διενέργεια ετήσιου απολογισμού έργου.

v. Για την τήρηση ιστορικού αρχείου και τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων.  

vi. Για την προάσπιση των συμφερόντων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση και την εκπλήρωση συμβατικών και εκ του νόμου υποχρεώσεών του.

 

  • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα στελέχη ή/και εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί συνεργάτες του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή/και ανεξάρτητοι σύμβουλοι/εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι συμμετέχουν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα ή δράση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση και οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, ενώ όλα τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεσμεύονται με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προς το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση για τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν ή/και επεξεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, πάντα σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Κατ΄ εξαίρεση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ενδέχεται να γνωστοποιήσει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς επεξεργασίας της παρούσας Πολιτικής στις εξής περιπτώσεις:

i. Όταν έχει λάβει ρητή συγκατάθεση για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων υποκειμένων.

ii. Όταν κοινοποιούνται σε τρίτους παρόχους, οι οποίοι ενεργούν υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της έννομης σχέσης τους με το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, παρέχοντας εγγυήσεις ότι τηρούν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές ή υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση.

iii. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νόμο ή διαταγή δημόσιας ή ρυθμιστικής αρχής.

iv. Για την προάσπιση των συμφερόντων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.

 

  • Πού και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, το οποίο φιλοξενείται σε διακομιστή («server») εντός ειδικά διαμορφωμένου και προκαθορισμένου χώρου σε υπολογιστικό κέντρο (στο εξής «Data Center»), που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής. Η διαχείριση του server διενεργείται από την πάροχο εταιρία σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και διεθνείς πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι πρόσβαση στις πληροφορίες έχει αποκλειστικά και μόνο το εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό του, για το οποίο αναλαμβάνει ρητή υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ως γενική αρχή, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται, καθώς και για την εκπλήρωση φορολογικών και άλλων εκ του νόμου ή συμβατικών υποχρεώσεων. Υπάρχουν σαφώς ορισμένοι περίοδοι αποθήκευσης για κάθε κατηγορία δεδομένων. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει συμβατικής σχέσης διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και μετά τη λήξη ισχύος της σύμβασης, με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση. Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρούνται προσωπικά δεδομένα σε ανώνυμη μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, για την εξυπηρέτηση στατιστικών και ερευνητικών σκοπών.

Οι κανόνες για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης προκύπτουν από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και την Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση για την ελαχιστοποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

 

  • Τι εγγυήσεις λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας;

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμόζοντας τους πλέον ενδεδειγμένους τεχνικούς μηχανισμούς προστασίας του περιεχομένου, προκειμένου να διασφαλίσει όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για εσάς, κατ΄ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τακτικά τα συστήματα ασφαλείας και περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων μόνο στους προστηθέντες, οι οποίοι χρειάζεται να λάβουν γνώση των δεδομένων αυτών και οι οποίοι δεσμεύονται ρητά για την τήρηση αυτών των δεδομένων ως αυστηρά εμπιστευτικών, με σχετικές δηλώσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

  • Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός») και τον Ν. 4624/2019, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση:

α) Δικαίωμα πρόσβασηςμπορείτε να ενημερωθείτε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση αν τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και αν ναι, ποια είναι αυτά, ποιοι οι αποδέκτες, ποιος ο σκοπός της επεξεργασίας τους κ.λπ.

β) Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών στοιχείων σας ή/και τη διαγραφή τους, η οποία θα γίνει υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις περιπτώσεις που επιτρέπει ρητά ο Κανονισμός και η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

δ) Δικαίωμα φορητότητας: μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα που παρείχατε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

ε) Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

στ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Διευκρινίζεται ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του. 

Επιπλέον, η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και των προϋποθέσεων του Κανονισμού και του Ν. 4624/2019. 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόησή τους ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των λοιπών αιτημάτων, μετά από σχετική εμπρόθεσμη ενημέρωσή σας.

 

  • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) για την παρακολούθηση της τήρησης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των επιμέρους Πολιτικών και Διαδικασιών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και εν γένει την εφαρμογή και συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε γραπτό αίτημα στον DPO μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή της ταχυδρομικής διεύθυνσης, Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, Ξενίας 4, 14562, Κηφισιά ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-6282256.

 

  • Εποπτεύουσα Αρχή

Εποπτεύουσα ελληνική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και του Ν. 4624/2019 είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ως άνω Αρχή για θέματα διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, τηλ. 210-6475600, [email protected], www.dpa.gr.

 

  • Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 25.5.2018 και αναρτήθηκε στον Διαδικτυακό Τόπο. Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακολουθούμε συστηματικά τις πολιτικές και διαδικασίες μας και επιδιώκουμε αφενός, τη συνεχή βελτίωση των πολιτικών μας και αφετέρου, την υιοθέτηση νέων, διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών. Ως εκ τούτου, η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για αυτό προτείνουμε να την ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές.

Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.