Όροι Χρήσης

1. Προοίμιο

1.1 Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση (εφεξής «Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση»), το οποίο εδρεύει στο Βαντούτς του Λιχτενστάιν και διατηρεί γραφείο στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Δηλιγιάννη 59, T.K. 14562, και είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.latsis-foundation.org (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος») με σκοπό την παροχή πληροφοριών στον Χρήστη (εφεξής «Χρήστης») σχετικά με τα προγράμματα, τις χρηματοδοτούμενες δράσεις και την εν γένει κοινωφελή δραστηριότητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.

1.2 Από την επίσκεψή στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και την συμπλήρωση και υποβολή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής δήλωσης, προκύπτει ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως το παρόν. Ως εκ τούτου, η παραμονή του στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται σε αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

 

2. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

2.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση επιτρέπει την ιδιωτική χρήση οποιουδήποτε στοιχείου είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό Τόπο, όπως ενδεικτικά κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, εικόνες κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «Περιεχόμενο»), και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες και συναινεί στην εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και εν γένει κοινωφελείς σκοπούς, υπό τον όρο ότι αναφέρεται πάντοτε ως πηγή του Περιεχομένου ο Διαδικτυακός Τόπος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, καθώς και τα ονόματα των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο), υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διευκρινίζεται ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργατών φορέων, οργανισμών κ.λπ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδειά τους, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν.

2.2 Απαγορεύεται ρητά η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, στο σύνολό του ή μέρους του Περιεχομένου του, για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με οικονομικό κέρδος ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην περιγραφόμενη ανωτέρω στην παράγραφο 2.1.

2.3 Η πρόσβαση του Χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο, η πλοήγησή του σε αυτόν και η χρήση του Περιεχομένου του είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις, ο Χρήστης επιβαρύνεται με τη δαπάνη σύνδεσής του με το Διαδίκτυο.

 

3. Τροποποιήσεις - Διακοπή Λειτουργίας

3.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από το Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

3.2 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή να αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

3.3 O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.

 

4. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης

4.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και των πληροφοριών που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα, να επικαιροποιούνται και να παραμένουν προσβάσιμα στους χρήστες. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση σελίδων ή του Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.

4.2 Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν αποτελεί ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων, αλλά μόνον για την πρόσβαση σε πληροφορίες ενημερωτικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και κοινωφελούς περιεχομένου. Ως εκ τούτου, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τον Χρήστη φυσικών ή νομικών προσώπων που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Ομοίως, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει εναντίον του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις του με τα πρόσωπα αυτά εκ μόνου του λόγου ότι εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο.

4.3 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου, καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ή και από οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες να αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο πλήρεις ή όπως διαβιβάζονται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση από τους τρίτους. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους του Χρήστη, επιφέρουσας ή όχι οικονομικά αποτελέσματα.

4.4 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού του συστήματος. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας του Διαδικτυακού Τόπου και να διαθέτει προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό. Εντούτοις, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν δύναται να εγγυηθεί τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.

 

5. Γενικές Υποχρεώσεις του Χρήστη

5.1 Ο Χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, που αναρτώνται στις σελίδες του.

5.2 Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, καθώς και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).

5.3 Ο Χρήστης ευθύνεται για κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα υποστεί το Κοινωφελές  Ίδρυμα Λάτση, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του.

5.4 Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Περιεχομένου.

 

6. Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

6.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση του Χρήστη, έχει αναρτήσει στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους (hyperlinks), οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών και δεν ελέγχεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση. Συνεπώς, δεν δύναται να θεμελιωθεί  ευθύνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Ομοίως, δεν παρέχει εγγύηση στον Χρήστη ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

6.2 Η παραπομπή στον Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.

 

7. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

7.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή τυχόν τρίτων και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.  

7.2 Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της αναφερομένης στο άρθρο 2 ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά, όπως ενδεικτικά οποιαδήποτε αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη:

α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.

β) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη  πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή  την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτού, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

γ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.

δ) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.

ε) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική  μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι.

7.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που πρόσβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

 

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

8.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ενώ δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και να παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679, τον ελληνικό νόμο, όπως ισχύει, καθώς και τις ισχύουσες Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8.2 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ενημερώνει τον Χρήστη ότι, ενεργώντας διά των στελεχών του ή των εξωτερικών συνεργατών του, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που του αποστέλλουν μέσω email ή καταχωρούν στον Διαδικτυακό Τόπο, ως εξής:

α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που αποστέλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Χρήστης κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος (όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση και το ονοματεπώνυμο), ii. Όσον αφορά τα δεδομένα για την εγγραφή στο newsletter: Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στο ειδικό σημείο του Διαδικτυακού Τόπου (ηλεκτρονική διεύθυνση), iii. Όσον αφορά την αίτηση χρηματοδότησης: Το ονοματεπώνυμο εκπροσώπου του φορέα που αιτείται τη χρηματοδότηση, την επαγγελματική του ιδιότητα, τη φυσική και ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας του, καθώς και όσα δεδομένα καταχωρήσει από μόνος του ο Χρήστης σε πεδία με δυνατότητα καταχώρησης κειμένου, και iv. Όσον αφορά την αίτηση χορήγησης υποτροφίας: όλα τα δεδομένα που καταχωρεί ο Χρήστης στην ειδική φόρμα αίτησης με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησης και τη χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναφέρονται στην εκάστοτε δημόσια πρόσκληση  (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, φυσική και ηλεκτρονική διεύθυνση, ακαδημαϊκή πορεία, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του αιτούντα ή/και της οικογένειάς του κ.λπ.).

β) Σκοπός επεξεργασίας: i. Η εξυπηρέτηση του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στον Διαδικτυακό Τόπο, ii. Η ενημέρωση του Χρήστη για τα νέα, τα προγράμματα, τις χρηματοδοτήσεις, τις εκδηλώσεις και εν γένει τις κοινωφελείς δράσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, iii. Η χορήγηση χρηματοδοτήσεων, υποτροφιών και πάσης φύσεως οικονομικών ενισχύσεων, iv. Η παρουσίαση και ο απολογισμός του κοινωφελούς έργου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, v. Η προάσπιση των συμφερόντων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει Νόμου.

γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες του.

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε Χρήστης, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα, ως υποκείμενο των δεδομένων του, που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα το δικαίωμα στην ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

ε) Νewsletter: Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση θα πρέπει να συμπληρώσει στην ειδική φόρμα του Διαδικτυακού Τόπου την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). Το δεδομένο αυτό θα διατηρεί και επεξεργάζεται το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, έως ότου ο Χρήστης δηλώσει την επιθυμία του να μην λαμβάνει πλέον το ενημερωτικό δελτίο, είτε επιλέγοντας τη δυνατότητα απεγγραφής (Unsubscribe) που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνει, είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

στ) Ανάκληση Συγκατάθεσης: Περαιτέρω κάθε Χρήστης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τα οποία έχει δώσει την συγκατάθεση του στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση στο email: [email protected] ή στο τηλέφωνο 210-6282556. Επίσης, τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα, τηλέφωνο 210-6475600, email: [email protected]www.dpa.gr

 

9. Χρήση Cookies

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση χρησιμοποιεί cookies αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μία ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον Χρήστη, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στη συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου της συσκευής του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Γενικώς, με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συσκευής. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τις εξής κατηγορίες Cookies:

  • Session Cookies (προσωρινά cookies), τα οποία παραμένουν στη συσκευή του Χρήστη μέχρι να κλείσει τον web browser.
  • Persistent Cookies (μόνιμα cookies), τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή και μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επομένη φορά που ο Χρήστης επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη cookies:

  • Essential Cookies: Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και επιτρέπουν στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο Διαδικτυακός Τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser ώστε να μπλοκάρει τα cookies, ωστόσο στην περίπτωση αυτή ενδέχεται ορισμένες δυνατότητες του Διαδικτυακού Τόπου να μην είναι διαθέσιμες ή ορισμένες σελίδες να μην λειτουργούν σωστά. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον Χρήστη.
  • Google Analytics Cookies: Πρόκειται για web analytics cookies που χρησιμοποιεί η Google, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους επισκέπτες και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους και τη βελτίωση της πλοήγησης ή/και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για το πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει διαβάζοντας την πολιτική απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics.
  • Cookies Κοινωνικής Δικτύωσης: Οι αναρτήσεις, οι εικόνες και τα βίντεο που βλέπει ο Χρήστης στον Διαδικτυακό Τόπο μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω εικονιδίων εφαρμογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies επιτρέπουν να καταστεί δυνατή η λειτουργία αυτών των εικονιδίων, προκειμένου να μπορούν οι Χρήστες να μοιραστούν εύκολα το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου στα μέσα αυτά. Τα cookies αυτά τοποθετούνται από τρίτα μέρη (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn) στη συσκευή του Χρήστη όταν επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο και συλλέγουν δεδομένα τους. Τα εν λόγω τρίτα μέρη λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, οι Χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν την αντίστοιχη πολιτική των μέσων αυτών (π.χ. Πολιτική Facebook).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org, η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί.

 

10. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

10.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

10.2  Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση επιθυμεί οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν προκύψουν από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστης δύναται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει απευθείας με το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση στο τηλέφωνο 210-6282888 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.