ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ›

Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα» | 5ος Κύκλος | Σχολικό Έτος 2017-2018

Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα» | 5ος Κύκλος | Σχολικό Έτος 2017-2018
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
01 Σεπ. 17
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-2018

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας

 • να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης βασισμένα  στη  μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να μπουν βάσεις για τη δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος μάθησης που εν τέλει θα δημιουργήσει ενεργούς πολίτες,
 • να προωθήσει την καινοτομία (innovation) στην εκπαίδευση μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες,
 • να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ενδεδειγμένη χρήση (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων (cooperative/collaborative teaching methods) και τη χρήση ΤΠΕ,

προσκαλεί για πέμπτη χρονιά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν προτάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2017-18 από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της προσωπικότητας του μαθητή, η ανάπτυξη και η εξέλιξη του εαυτού του, η προαγωγή και η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και αυτοαντίληψης μέσα από καινοτόμες δράσεις (π.χ. στοχεύοντας SMART) και εφαρμογή (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας.

Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις, οι οποίες θα προωθούν την επιχειρηματικότητα των μαθητών (π.χ. σχολικοί συνεταιρισμοί), καλλιεργώντας με τον τρόπο αυτό τις προσωπικές τους δεξιότητες και την κριτική σκέψη τους (critical thinking approach), εξοικειώνοντάς τους με έννοιες που σχετίζονται με τον χώρο της οικονομίας, συνδέοντας τη σχολική ζωή με πραγματικές καταστάσεις της ζωής μέσω βιωματικών δράσεων και ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα των μαθητών και την ικανότητά τους να επιλύουν καθημερινά προβλήματα (problem solving method).

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να καλλιεργήσουν και να προωθήσουν πνεύμα συνεργατικής κουλτούρας και στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, καινοτόμες εκπαιδευτικές ιδέες και πρακτικές.

Πληροφορίες:

Για την κάθε πρόταση, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που θα είναι διαθέσιμο.

Επιπλεον:

 • Κάθε σχολείο παρουσιάζει σε έναν πίνακα (συνημμένο 4) μία σύντομη SWOT ανάλυση της εκπαιδευτικής μονάδας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, για να μπορεί η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, δηλαδή τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της, καθώς και τις ευκαιρίες και τις «απειλές» τις οποίες αντιμετωπίζει.
 • Προτάσεις που θα εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές μάθησης στη σχολική καθημερινότητα: Οι προτεινόμενες μέθοδοι θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα και θέματα βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που ισχύει για την εκάστοτε τάξη. Προτάσεις αόριστες και γενικόλογες θα απορρίπτονται.
 • Προτάσεις σχετικά με τη χρήση (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων μάθησης στην σχολική καθημερινότητα: Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων (ομαδο)συνεργατικής μάθησης και στην σύνδεσή τους με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα και θέματα βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που ισχύει για την εκάστοτε τάξη. Προτάσεις αόριστες και γενικόλογες θα απορρίπτονται.
 • Προτάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα: Οι προτάσεις αυτές, εκτός της βασικής επιχειρηματικής ιδέας («προϊόν»), συνοδεύονται και από σύντομο «business plan» (συνημμένο 5), για να καταστεί κατανοητή η πορεία που θα ακολουθηθεί.
 • Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει χρήση ΤΠΕ και κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού, θα πρέπει να παρουσιάζεται ο τρόπος που θα διασφαλιστεί η ορθή και κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και στο μέλλον προς όφελος των μαθητών της μονάδας.
 • Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν εκπαιδευτικοί από τα δημόσια δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία των Πρωτοβάθμιων Διευθύνσεων όλης της Ελλάδας. Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί ή ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευτικών με έναν συντονιστή (συνολικά έως τρεις εκπαιδευτικοί).
 • Η οικονομική υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί βάσει του αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με την πρόταση υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€2.500). Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εξαιρουμένων αμοιβών. Την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης θα έχει η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.
 • Ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των δράσεων που θα επιλεγούν, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2017.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα 2017» θα πρέπει να στείλουν έως τις 14 Ιουνίου 2018 στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση σύντομη περιγραφή πεπραγμένων (φωτογραφίες, βίντεο, σύντομα πρωτόκολλα μαθήματος/δράσης).
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν αξιολογούνται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς βάσει ερωτηματολογίου που θα σταλεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση έως τις 14 Ιουνίου 2018.

Προετοιμασία Υποβολής Πρότασης:

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην αναλυτική τους πρόταση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:

 • Τίτλος Δραστηριότητας με σύντομη περιγραφή (έως 50 λέξεις).
 • Στοιχεία συντονιστή και μελών (με σύντομο βιογραφικό, έως 200 λέξεις ανά εκπαιδευτικό).
 • Στοιχεία σχολικής μονάδας και σύντομη SWOT ανάλυση (να συμπληρωθεί το συνημμένο 4 βάσει του υποδείγματος του συνημμένου 3).
 • Περιγραφή της πρότασης
  • σκεπτικό
  • αναλυτική περιγραφή και στόχοι
  • ύπαρξη προηγούμενων αντίστοιχων πρωτοβουλιών
  • αριθμός και ηλικίες μαθητών που θα εμπλακούν
  • προσδοκώμενα πρακτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας
 • Σύντομο «business plan» βάσει του πίνακα του συνημμένου 5, μόνο για τις προτάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
 • Προϋπολογισμός.
 • Βεβαίωση συντονιστή για ενημέρωση διεύθυνσης του σχολείου.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.00΄.

E-mail επικοινωνίας: [email protected] 

Η φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμη εδώ

Για να δείτε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος "Μαθαίνουμε Παρέα" τα προηγούμενα χρόνια πατήστε εδώ.

H παρούσα προκήρυξη συνοδεύεται από τα ακόλουθα συνημμένα:

Συνημμένο 1: Γενικές πληροφορίες για την καινοτομία στην εκπαίδευση και χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι

Συνημμένο 2: Υπερσύνδεσμοι για μεθόδους (ομαδο)συνεργατικής μάθησης και πληροφορίες για επιχειρηματικότητα μαθητών.

Συνημμένο 3: Βασικές πληροφορίες για την ανάλυση SWOT με παραδείγματα κριτηρίων και υπόδειγμα ανάλυσης.

Συνημμένο 4: Πρότυπο ανάλυσης SWOT προς συμπλήρωση. Θα κατατεθεί μαζί με τη συνολική πρόταση.

Συνημμένο 5: Πρότυπο business plan. Θα κατατεθεί μαζί με τη συνολική πρόταση, μόνο εάν αυτή σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μαθαίνουμε Παρέα

Ενυδρειοπονικά Συστήματα Καλλιέργειας

1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Μέσα στα βιβλία καθρεφτίζομαι, μαθαίνω τον κόσμο και συλλογίζομαι

35ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Μαγειρεύοντας…δεξιότητες

Δημοτικό Σχολείο Ακρολίμνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

«Φώτα, κάμερες...πάμε!!!» Ένα δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής μιας ταινίας animation με ανακυκλώσιμα σκουπίδια της τάξης μας

Νηπιαγωγείο Σινιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Παίζω + Μαθαίνω + Δημιουργώ = Κινηματογραφώ

26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Κλιματική αλλαγή. Αίτια-συνέπειες-τρόποι αντιμετώπισης

9ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Απόδραση στη Γνώση

6ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Έκτη τάξη – Έβδομη τέχνη: η Galerita κινηματογραφεί!

5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Το σχολείο στην εποχή των εικόνων: Μαθαίνοντας χωρίς … λέξεις

4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Ταξίδη στον πλανήτη Άρη

4ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Επιστημονική Φαντασία

3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Οι αφηγήσεις των απόντων. Ανασύνθεση του παρελθόντος του σχολείου μέσα από το αρχειακό του υλικό

2o 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Από τη Γη στη Σελήνη. Σχεδιάζοντας ένα ταξίδι στο Διάστημα

2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Το Βιβλίο Αλλιώς

1ο 12/Θ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Όταν διαβάζω ιστορίες, μου λύνονται απορίες! Έχουν άραγε οι ήρωες οι φανταστικοί συναισθήματα και αυτοί;

1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Από το παραμύθι στην ψηφιακή ιστορία

1ο Δημοτικό Σχολείο Κω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”

Οι Ουρανοί της Ερμούπολης

1o Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Μαθαίνουμε Παρέα”