ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας αποτελούν βασικά συστατικά της νέας στρατηγικής του Ιδρύματος. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση, εξέλιξη και εξωστρέφεια του Ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, την υποστήριξη καινοτόμων και πιλοτικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας που άπτονται της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και παραγωγικού δυναμικού σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.