ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της καινοτομίας εντάσσεται στη στρατηγική στόχευση του Ιδρύματος και επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση, εξέλιξη και εξωστρέφεια του Ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, την προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και παραγωγικού δυναμικού σε εθνικό επίπεδο, καθώς και την υποστήριξη καινοτόμων και πιλοτικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας που άπτονται της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.