Σημεία Στήριξης

Πρόγραμμα ενίσχυσης καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών και ενδυνάμωσης ικανοτήτων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» απευθύνεται σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων των ανωτέρω οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Την περίοδο 2022-2023 βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του πέμπτου κύκλου του Προγράμματος, μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου,  του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, του Costas M. Lemos Foundation και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ. Τον εν λόγω κύκλο του προγράμματος συντονίζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο του 6ου κύκλου επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση 38 δράσεις με το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) κατ’ ανώτατον ανά δράση, οι οποίες υλοποιούνται από 50 οργανώσεις και λοιπούς φορείς, εκ των οποίων 12 συμμετέχουν στις δράσεις ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι δράσεις έχουν διάρκεια έως 6 μήνες και εμπίπτουν σε μία από τις εξής θεματικές ενότητες:

Ι. «Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

ΙΙ. «Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

ΙΙΙ. «Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Ενηλίκων» (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου ΚΙΚΠΕ)

IV. «Παιδί και Υγεία» (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

V. «Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Επισιτιστικής Κρίσης» (The Hellenic Initiative Canada)

VI. «Προστασία του Περιβάλλοντος»:

    α. «Προστασία της Χλωρίδας και της Πανίδας στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον» (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

    β. «Προστασία Υδάτινων Οικοσυστημάτων: Λίμνες, Ποτάμια και Υγροβιότοποι» (Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης)

    γ. «Προστασία Δασικών και Άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων» (Costas M. Lemos Foundation)

VII. «Κοινωνική Καινοτομία σε Μικρές Παραθαλάσσιες Τοπικές Κοινωνίες» (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo

Αναλυτικά, τα αποτελέμσατα της Δημόσιας Πρόσκλησης για τον 6ο κύκλο του προγράμματος είναι διαθέσιμα εδώ

Δείτε παρακάτω τα απολογιστικά βίντεο

Απενεργοποιημένο περιεχόμενο. Δίνοντας συγκατάθεση για τα cookies το περιεχόμενο θα εμφανιστεί.

 

Μια ανασκόπιση των αποτελεσμάτων του 3ου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» για τη στήριξη δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντικτύπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Συνολικά, περισσότεροι από 10.169 άτομα ωφελήθηκαν από τον 3ο κύκλο του προγράμματος, που στήριξε 24 δράσεις μικρής κλίμακας σε όλη την Ελλάδα και υλοποιήθηκε την περίοδο 2018-2019.

 

Απενεργοποιημένο περιεχόμενο. Δίνοντας συγκατάθεση για τα cookies το περιεχόμενο θα εμφανιστεί.

 

Μια ανασκόπιση των αποτελεσμάτων του 2ου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» για τη στήριξη δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντικτύπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Συνολικά, περισσότεροι από 8.700 άτομα ωφελήθηκαν από τον 2ο κύκλο του προγράμματος, που στήριξε 19 δράσεις μικρής κλίμακας σε όλη την Ελλάδα και υλοποιήθηκε την περίοδο 2017-2018.