ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Διερεύνηση της δομικής συμπεριφοράς του περιμετρικού Τείχους της Ακρόπολης Αθηνών έναντι σεισμικών δράσεων, μέσω συνδυασμένης ενόργανης παρακολούθησης με αισθητήρες οπτικών ινών και επιταχυνσιογράφους

Διερεύνηση της δομικής συμπεριφοράς του περιμετρικού Τείχους της Ακρόπολης Αθηνών έναντι σεισμικών δράσεων, μέσω συνδυασμένης ενόργανης παρακολούθησης με αισθητήρες οπτικών ινών και επιταχυνσιογράφους

Η ενόργανη παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των τεχνικών έργων (Instrumented Structural Health Monitoring) εφαρμόζεται διεθνώς και ευρύτατα, κυρίως σε κατασκευές με οικονομική σπουδαιότητα, σοβαρή επικινδυνότητα και μεγάλη ιστορική σημασία. Μία από τις βασικότερες μεθόδους ενόργανης παρακολούθησης είναι η εφαρμογή αισθητήρων οπτικών ινών. Το περιμετρικό Τείχος της Ακρόπολης των Αθηνών έχει υποστεί πολλές φυσικές φθορές, καθώς και διάφορες ανθρώπινες παρεμβάσεις με το πέρασμα του χρόνου, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ρωγμές και εν δυνάμει κινδύνους για δομικές αστοχίες του μνημείου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συνδυασμένη καταγραφή των τροπών - παραμορφώσεων στο Νότιο Τείχος της Ακρόπολης, μέσω αισθητήρων οπτικών ινών με χρήση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου αισθητήρων, καθώς και καταγραφών επιταχύνσεων μέσω του ήδη εγκατεστημένου δικτύου επιταχυνσιογράφων. Οι καταγραφές θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς – καταπόνησης του Τείχους, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν υπολογιστικά προσομοιώματα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων για συγκρίσεις και αξιολογήσεις.