ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ›

Προγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών | 2015

Προγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών | 2015
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
02 Οκτ. 15
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος για τη στήριξη των δραστηριοτήτων επιστημόνων στον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στη στήριξη και την ενδυνάμωση επιστημονικών εταιρειών, συλλόγων, σωματείων και άλλων συναφών οργανισμών και ομάδων,με έδρα στην Ελλάδα, με στόχο:

  • Τον εκσυγχρονισμό των υποδομών (π.χ. δημιουργία νέας ιστοσελίδας, οργάνωση ημερίδων με χρήση νέων τεχνολογιών κ.λπ.) για την περαιτέρω ενίσχυση των υπαρχουσών ή μελλοντικών δραστηριοτήτων.
  • Την εξωστρέφεια και την εδραίωση συνεργασιών με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Τις νέες δραστηριότητες που θα αναπτύξουν τον φορέα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα πρέπει να:

  • αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών και δραστηριοτήτων καθώς και στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που ενισχύουν τον φορέα.
  • επιτρέπουν το άνοιγμα σε νέες περιοχές/πεδία δράσης.
  • δημιουργούν πολλαπλασιαστικό όφελος.
  • έχουν συγκεκριμένα η/και μετρήσιμα αποτελέσματα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πρόγραμμα εμπίπτουν ανεξάρτητοι μη κερδοσκοπικοί επιστημονικοί φορείς όπως σύλλογοι, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και κοινωνικές συνεταιριστικές εταιρείες καθώς επίσης άτυπες ερευνητικές συλλογικότητες και επιστημονικές ομάδες. Θα συνεκτιμηθεί το φάσμα και η ποιότητα των δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί και αυτές που προγραμματίζονται καθώς επίσης η ικανότητα του φορέα / της συλλογικότητας να κινητοποιεί τους επιστήμονες του πεδίου στο οποίο απευθύνεται ή/και τμήματα της κοινωνίας.

Δεν εμπίπτουν πανεπιστήμια και κρατικά ερευνητικά κέντρα καθώς και τα επιμέρους εργαστήρια αυτών.

Σημείωση:

Ο κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μέχρι δύο (2) αιτήσεις στο πρόγραμμα για την υλοποίηση διαφορετικών δράσεων. Οι αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά και όχι σε μία αίτηση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φορείς με δράση σε όλα τα πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπως αυτά ορίζονται από το European Research Council (πλήρης λίστα είναι διαθέσιμη εδώ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε δράσεις που ξεκινούν όχι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2016 και ολοκληρώνονται μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να έχει προϋπολογισμό που δεν θα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες Ευρώ (€5.000), συμπεριλαμβανομένων φόρων, κρατήσεων κ.λπ.. Ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει δαπάνες για:

  • Αποπληρωμή χρεών ή κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων.
  • Λειτουργικές δαπάνες και εξοπλισμό που δεν σχετίζονται με την προτεινόμενη δράση.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. Συνιστάται πριν συμπληρωθεί η αίτηση να διαβάσετε τις Συχνές Ερωτήσεις

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 στις 15:00.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δεκέμβριος 2015.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Οι επιστημονικές εταιρείες παρουσιάζουν πλούσια ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, π.χ. εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, εκπαίδευση των μελών της επιστημονικής κοινότητας στην οποία απευθύνονται, πραγματοποίηση ημερίδων-συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων διάχυσης της νέας γνώσης κ.λπ.. Πολλές από αυτές υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα και προάγουν τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας. Παράλληλα, έχουν διαρκή επαφή με πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς μεγάλος αριθμός των μελών τους είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση.

Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν πόρους να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, καθώς τα έσοδα τους προέρχονται από ευάλωτες πηγές (συνδρομές των μελών, πώληση των εκδόσεων κ.λπ.). Παράλληλα, δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έρευνα καθώς δεν ανήκουν στους επιλέξιμους ερευνητικούς φορείς. Αποτέλεσμα αυτού είναι η σχετική αδράνεια και η αποστασιοποίηση από τις συλλογικές διαδικασίες και την ομαδική και εθελοντική εργασία των μελών των εταιρειών.

Εκτός από τις επιστημονικές εταιρείες, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί επιστημονική δραστηριότητα από Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αλλά και άτυπες ομάδες. Στο παρόν πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιστημονικές συλλογικότητες, τυπικές ή άτυπες, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική δραστηριότητα και συμβολή στον επιστημονικό διάλογο. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων εξωστρέφειας της ομάδας

Τετράδια Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Δημιουργία ιστότοπου

Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Αναβάθμιση διαδικτυακής παρουσίας

Κέντρο Έρευνας & Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Δημιουργία νέου ερευνητικού εργαλείου για την ελληνική βιβλιογραφία

Βιβλιολογικό Εργαστηριο  «Φίλιππος Ηλιού» | Μουσείο Μπενάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Δημιουργία συστήματος «Archive Alert» για τη διάσωση αρχειακού υλικού

Αρχείων Τάξις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου και δημοσιοποίηση του υλικού

Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”