ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ›

Διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου | 2009

Διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου | 2009
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
21 Σεπ. 08
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προτίθεται να χρηματοδοτήσει τα επόμενα χρόνια σειρά Θερινών Σχολείων (summer schools) στην Ελλάδα. Ο πρώτος θεματικός κύκλος θα έχει ως γνωστικό πεδίο «Το Περιβάλλον». Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί προτάσεις από Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα (Φορέας Οργάνωσης) για τη διοργάνωση του πρώτου Θερινού Σχολείου για το έτος 2009.

Οι εργασίες του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Ιδρύματος στο κτίριο «Παλλάς Αθηνά», Δηλιγιάννη 59, Κηφισιά. Οι συμμετέχοντες θα είναι Έλληνες και αλλοδαποί μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές (κατά μέγιστο 30 άτομα). Η διάρκεια των εργασιών του Θερινού Σχολείου θα είναι δύο εβδομάδες.


Όροι

 • Ο Φορέας Οργάνωσης θα έχει την πλήρη ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του Θερινού Σχολείου.
 • Αποκλειστικός χορηγός του Θερινού Σχολείου θα είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση με το οποίο ο Φορέας Οργάνωσης θα υπογράψει σχετική σύμβαση.
 • H διαχείριση του ποσού της επιχορήγησης θα γίνεται μέσα από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας ή ανάλογο όργανο διαχείρισης κονδυλίων του Φορέα Οργάνωσης.
 • Η υποβολή κοινής πρότασης σε επίπεδο Τομέων/ Τμημάτων για τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ή σε επίπεδο Ινστιτούτων/ Εργαστηρίων για τα Ερευνητικά Κέντρα θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Η συμμετοχή στην ομάδα των διδασκόντων του Θερινού Σχολείου καθηγητών ή ερευνητών από αντίστοιχα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού είναι υποχρεωτική.
 • Η συμμετοχή των φοιτητών στο Θερινό Σχολείο θα είναι δωρεάν. Δεν θα χρηματοδοτηθούν τα έξοδα ταξιδίου τόσο για τους αλλοδαπούς όσο και για τους Έλληνες φοιτητές.


Υποβολή Προτάσεων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Αίτηση της  Οργανωτικής Επιτροπής του Φορέα Οργάνωσης στην οποία θα αναφέρονται οι βασικοί στόχοι του Θερινού Σχολείου καθώς και η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής .
 • Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Θερινού Σχολείου, καθώς και  των ελλήνων και αλλοδαπών διδασκόντων και ομιλητών.
 • Χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και λοιπών δραστηριοτήτων.
 • Aναλυτικό προϋπολογισμό.
 • Διαδικασία  πρόσκλησης και επιλογής των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Θερινό Σχολείο.
 • Εμπειρία σε ανάλογες διοργανώσεις και λοιπές πληροφορίες που μπορούν να συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικώς σε CD στη Διεύθυνση:

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Θέμα: Θερινό Σχολείο 2009
Δηλιγιάννη 59, Κηφισιά 14562


Τυχόν ερωτήσεις για διευκρινίσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected].


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2008.Αξιολόγηση - Επιλογή

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος.  Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα αξιολόγηση, θα προβεί κατά την κρίση του στη χρηματοδότηση μίας εξ αυτών. Στο ποσό της χρηματοδότησης θα συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κ.λπ.