ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Πρωτεϊνικά εργαλεία για τον προγραμματισμό της κυτταρικής λειτουργίας στη συνθετική βιολογία

Πρωτεϊνικά εργαλεία για τον προγραμματισμό της κυτταρικής λειτουργίας στη συνθετική βιολογία

Συνθετική βιολογία είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή νέων βιολογικών εργαλείων, διατάξεων και συστημάτων, και ο ανα-σχεδιασμός υπαρχόντων φυσικών βιολογικών συστημάτων για χρήσιμες εφαρμογές. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων, ωστόσο, προϋποθέτει την ανάπτυξη μοριακών εργαλείων που θα επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της λειτουργίας διαφόρων βιολογικών συστημάτων. Οι πρωτεΐνες αποτελούν το λειτουργικό μόριο της ζωής και, ως εκ τούτου, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων που επιτρέπουν τον ελέγχο της δραστικότητας αυτών ενδέχεται να επιτρέψει τον εξειδικευμένο έλεγχο και προγραμματισμό της συμπεριφοράς εμβίων κυττάρων και οργανισμών. Στην παρούσα πρόταση, περιγράφεται η ανάπτυξη νέων πρωτεϊνικών εργαλείων για την επίτευξη γρήγορου και εξειδικευμένου ελέγχου επί της λειτουργίας επιλεγμένων πρωτεϊνικών στόχων. Στη συνέχεια, τα νέα αυτά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί εξειδικευμένος προγραμματισμός της λειτουργίας και της συμπεριφοράς ζωντανών βακτηριακών κυττάρων. Τα πρωτεϊνικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου αναμένεται να εξελιχθούν σε πολύτιμα βιολογικά εξαρτήματα για εφαρμογές στη συνθετική βιολογία.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.