ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Μέτρηση του επιπέδου ανταγωνισμού στους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στην Ελλάδα

Μέτρηση του επιπέδου ανταγωνισμού στους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στην Ελλάδα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το επίπεδο της σημαντικής οικονομικής ισχύος στους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών της Ελλάδος κατά την περίοδο 1970-2012. Η έρευνα θα διεξαχθεί σε κλαδικό επίπεδο (διψήφιοι και τριψήφιοι κωδικοί) με σκοπό να εξεταστεί η ετερογένεια μεταξύ των επιμέρους κλάδων των παραπάνω τομέων της Ελληνικής Οικονομίας. Θα εξετάσουμε διαφορές των αποτελεσμάτων μας μεταξύ ξεχωριστών περιόδων του δείγματος, με σκοπό να διερευνήσουμε αν το επίπεδο σύγκλισης της Ελληνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επηρεάσει σημαντικά τα επίπεδα των περιθωρίων κέρδους και κατ' επέκταση το επίπεδο ανταγωνισμού της οικονομίας. Η εμπειρική (οικονομετρική) μεθοδολογία που θα εφαρμόσουμε θα περιλαμβάνει μεθόδους που αντιμετωπίζουν ισχυρά το πρόβλημα της ενδογένειας που μπορεί να προέλθει σε κλασσικές μεθόδους εκτίμησης, όπως η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων που συνήθως εφαρμόζεται στην πράξη. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας θα έχουν σημαντικές επιδράσεις στην άσκηση ορθολογικής πολιτικής ανταγωνισμού.