ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Μεταβολομική ανάλυση για την εύρεση βιοδεικτών νεογνικής σήψης

Μεταβολομική ανάλυση για την εύρεση βιοδεικτών νεογνικής σήψης

Η πρώιμη διάγνωση της σήψης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπισή της και την τελική έκβαση των ασθενών, ιδιαίτερα στη νεογνική ηλικία. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για τον εντοπισμό βιολογικών δεικτών σήψης με επαρκή διαγνωστική και προγνωστική ικανότητα. Μεταξύ αυτών έχουν προταθεί πρόσφατα τα μικρά μόρια-μεταβολίτες που εμπλέκονται κυρίως στον ενεργειακό μεταβολισμό (κρεατίνη, αλανίνη, οξικό οξύ, μυρμηκικό οξύ κ.α.). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ολιστική ανάλυση, δηλαδή η μη-στοχευμένη ανάλυση βιολογικών δειγμάτων σε υγιή και σηπτικά νεογνά με στόχο την ανίχνευση διαφορών στο μεταβολικού προφίλ, που ενδεχόμενα θα βοηθούσαν στην δημιουργία νεότερων, πιο αποτελεσματικών βιολογικών δεικτών για τη νεογνική σήψη. Για το σκοπό αυτό, θα αναλυθεί αίμα και ούρα με τις ισχυρότερες και πλέον αποδοτικές αναλυτικές τεχνικές (LC-MS/MS, NMR, GC-MS) και μετά ενδελεχή στατιστική ανάλυση. Στη μελέτη θα συνεργαστεί η ομάδας βιοαναλυτικής του ΑΠΘ η οποία έχει αναγνωρισμένο έργο στην ανάπτυξη και επικύρωση πολυδύναμων μεθόδων μεταβολομικής ανάλυσης με ομάδα κλινικών της Α΄ Νεογνολογικής κλινικής του Α.Π.Θ.  στο Ιπποκρατείο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στην τελευταία μονάδα, νοσηλεύονται ετησίως περίπου 550 – 600 πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά με όλο το φάσμα των νεογνικών προβλημάτων.