ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Μέσα στα βιβλία καθρεφτίζομαι, μαθαίνω τον κόσμο και συλλογίζομαι

Μέσα στα βιβλία καθρεφτίζομαι, μαθαίνω τον κόσμο και συλλογίζομαι

Το καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος είχε ως στόχο την ενίσχυση της πολυπολιτισμικής διάστασης του νηπιαγωγείου με επίκεντρο το βιβλίο και συγκεκριμένα, την προώθηση μιας φιλαναγνωστικής κουλτούρας με σκοπό την ανάδειξη της λογοτεχνίας ως μέσο διαπολιτισμικού διαλόγου. Μέσα από πολλαπλές και ποικίλες δραστηριότητες δημιουργικής συναλλαγής των μαθητών με μια ποικιλία κειμενικών μέσων και πολιτισμικών πηγών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του με τη συμμετοχή όλων των νηπίων σε αυτές, ενθαρρύνθηκε η βιωματική και ενεργητική μάθηση των μαθητών, καλλιεργήθηκε η δημιουργία επικοινωνιακών και συνεργατικών σχέσεων μεταξύ τους, καθώς επίσης υποστηρίχτηκε η αναπτυξιακή τους πορεία προς την κατάκτηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα είχε δύο βασικούς άξονες υλοποίησης:

  • Πρώτον, εντός του σχολικού χώρου, διατρέχοντας όλο το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου κι αποτελώντας τον κεντρικό άξονα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, των διαθεματικών προσεγγίσεων και του γενικότερου κλίματος της σχολικής ζωής. Κεντρικό ρόλο στο σχολικό πρόγραμμα κατείχε η γωνιά της βιβλιοθήκης, αποτελώντας το βασικό σημείο συνάντησης των παιδιών με το βιβλίο. Η γωνιά της βιβλιοθήκης εμπλουτίστηκε με ποικιλία νέων βιβλίων, ελληνικών και αλλόγλωσσων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να συνδιαλλαγούν με έναν πλούτο κειμένων ποικίλων ειδών.
  • Δεύτερον, εκτός του σχολικού χώρου, με την υλοποίηση μέρους του προγράμματος στο σπίτι των μαθητών με τη «Δανειστική βαλίτσα» και με τη συμμετοχή μελών της οικογένειάς τους, αλλά και με την πραγματοποίηση εξωσχολικών επισκέψεων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το σχέδιο δράσης.

Αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα της ομάδας - καθώς οι μαθητές και μαθήτριες του Νηπιαγωγείου προέρχονταν από 13 διαφορετικές χώρες - επιδιώχθηκε η εξοικείωση των παιδιών με ελληνόγλωσσα και αλλόγλωσσα κείμενα. Οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις των χωρών καταγωγής τους, να εντοπίσουν τις ομοιότητες με τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά και να αναπτύξουν ένα αίσθημα αμοιβαίου σεβασμού, αναγνώρισης και αποδοχής των διαφορετικών ταυτοτήτων της ομάδας, πέρα από διακρίσεις και προκαταλήψεις. Το βιβλίο αξιοποιήθηκε, επίσης, ως μέσο εμπλοκής των γονέων στο σχολικό περιβάλλον και ευαισθητοποίησής τους σε ζητήματα διαπολιτισμικής επαφής και εκπαίδευσης.

  • Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα συμμετείχαν 20 νήπια με την καθοδήγηση των 2 δασκάλων τους.