ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Μελέτη της εξέλιξης του περιβαλλοντικού αστικού τοπίου στον χώρο και τον χρόνο ως εργαλείο για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης

Μελέτη της εξέλιξης του περιβαλλοντικού αστικού τοπίου στον χώρο και τον χρόνο ως εργαλείο για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης

Το περιβαλλοντικό αστικό τοπίο αποτελεί μια δυναμική μονάδα που μεταβάλλεται και εξελίσσεται στον χώρο και τον χρόνο ως αποτέλεσμα της αλληλόδρασης μεταξύ των ανθρώπινων και φυσικών στοιχείων που εμπεριέχει. Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η εξέταση των  οικολογικών, ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στον χώρο και το χρόνο και η ανάδειξη της σύνδεσης τους με τη διαμόρφωση και εξέλιξη του περιβαλλοντικού αστικού τοπίου ως εργαλείου για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Η μελέτη εστιάζεται στο παράδειγμα της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

Στόχοι της προτεινόμενης μελέτης είναι: 

  1. η μελέτη των διαδικασιών μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε, εξελίχτηκε και διαμορφώθηκε το περιβαλλοντικό τοπίο της πόλης -ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η πολιτική που εφαρμόστηκαν για την οργάνωση της- και το ιστορικό-κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο συντελέστηκαν οι διαδικασίες αυτές και
  2. η κατανόηση της σύνδεσης των διαδικασιών αυτών ως κρίσιμων στη διαμόρφωση αειφόρων πόλεων μέσα από την ανάπτυξη δράσεων για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και την εφαρμογή διεπιστημονικών εκπαιδευτικών.