ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Η επίδραση της Κρίσης Χρέους στις ροές χαρτοφυλακίου στην Ευρωζώνη

Η επίδραση της Κρίσης Χρέους στις ροές χαρτοφυλακίου στην Ευρωζώνη

Η ανάλυση μας θα εκμεταλλευτεί ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης (την μετάλλαξη της σε κρίση δημοσίου χρέους), προκειμένου να προσδιορίσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τις επιπτώσεις της για την ροή κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών και τη συνολική ροή επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιώντας προσέγγιση «διαφορών-σε-διαφορές» θα ορίσουμε ομάδες «θεραπείας» (χώρες υπό κρίση δημόσιου χρέους/Ευρωζώνη) και «ελέγχου», και θα διερευνήσουμε τις ποσοτικές επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης χρέους στις τραπεζικές ροές κεφαλαίων και στις ροές χαρτοφυλακίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ορισμό της ομάδας «θεραπείας» (είτε στενός περιλαμβάνοντας μόνο τέσσερις χώρες- Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία - είτε ευρύτερος, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα δημοσιονομικής προσαρμογής). Επιπλέον, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με την ενδογένεια μέσω εκτιμητών Τεχνητών Μεταβλητών. Οι διαφορές όσον αφορά την ποιότητα των θεσμών σε όλες τις χώρες και τις αλληλεπιδράσεις τους με την κρίση θα ληφθούν επίσης υπόψη από την ανάλυσή μας.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών