ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Γεωγραφίες της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα της κρίσης

Γεωγραφίες της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα της κρίσης
ΕΤΟΣ
2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ανεξάρτητη Ομάδα

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο διερευνά το ρόλο της ενεργειακής φτώχειας στις αναδυόμενες χωρο-κοινωνικές ανισότητες στην Αθήνα, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για ένα θέμα που, παρά τη σημασία του, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Υιοθετούμε μία χωρο-κοινωνική προσέγγιση, καθώς θεωρούμε ότι ο χώρος αποτελεί ταυτόχρονα συστατικό στοιχείο και αποτέλεσμα των κοινωνικών σχέσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, στόχος του έργου είναι: (α) η ανάλυση του τρόπου ανάδυσης της ενεργειακής φτώχειας και των πρακτικών που υιοθετούν τα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση της και (β) η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η ενεργειακή φτώχεια και οι χωρο-κοινωνικές ανισότητες συσχετίζονται και αναπαράγονται σε τοπικό επίπεδο. Η προσέγγισή μας επιχειρεί να υπερβεί τα καθιερωμένα δίπολα μεταξύ αποστερημένων και μη αποστερημένων περιοχών και κοινωνικών ομάδων και να αναδείξει την πολλαπλότητα των ανισοτήτων και της ενεργειακής φτώχειας σε διαφορετικά χωρο-κοινωνικά πλαίσια, κυρίως μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου της Αθήνας. 

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.