ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

ΦωτοΟργανοκατάλυση: Ανάπτυξη νέων μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για τη σύνθεση ενώσεων για τη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία

ΦωτοΟργανοκατάλυση: Ανάπτυξη νέων μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για τη σύνθεση ενώσεων για τη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία

Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας οικογένειας μικρών οργανικών μορίων, που παρουσία φωτός (κυρίως απλών οικιακών λαμπτήρων) θα μπορούν να δρουν ως φωτοκαταλύτες σε μεγάλη κατηγορία οργανικών αντιδράσεων που ενδιαφέρουν τη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία. Η oργανοκατάλυση αποτελεί διεθνώς έναν μοντέρνο τομέα, όπου οργανικές αντιδράσεις καταλύονται από αμιγώς οργανικά μόρια. Σήμερα, είναι αποδεκτό ότι η οργανοκατάλυση αποτελεί το νέο κλάδο της κατάλυσης που συμπληρώνει την κατάλυση με οργανομεταλλικές ενώσεις και την βιοκατάλυση. Η οργανοκατάλυση θεωρείται σημαντικότατο εργαλείο για τη σύνθεση χειρόμορφων μορίων συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων και αγροχημικών. Τα τελευταία 5 χρόνια, μια καινούρια τάση εμφανίζεται στην έρευνα με την χρήση της φωτοκατάλυσης, όπου κυρίως σύμπλοκες ενώσεις του ρουθηνίου και του ιριδίου χρησιμοποιούνται ως φωτοκαταλύτες. Η μεγάλη σημασία της Οργανοκατάλυσης, όχι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά και οι προοπτικές εφαρμογής της σε βιομηχανικό επίπεδο, μας ώθησαν στο να προτείνουμε το συνδυασμό της με την φωτοκατάλυση και τη δημιουργία μιας νέας τάσης στην κατάλυση, την ΦωτοΟργανοκατάλυση.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.