ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Θερμοδυναμική Μελέτη Μιγμάτων Συναφών με τη Δέσμευση, Μεταφορά και Αποθήκευση CO2

Θερμοδυναμική Μελέτη Μιγμάτων Συναφών με τη Δέσμευση, Μεταφορά και Αποθήκευση CO2

Η δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση του CO2 (CCS) θα μπορούσε να καταστεί μια αξιόπιστη λύση για την ελάττωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα και την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να μειώσει τις εκπομπές CO2 σε ποσοστό 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2030, ενώ οι επιμέρους χώρες καλούνται να υιοθετήσουν δεσμευτική νομοθεσία. Σε αυτή τη μελέτη, θα διερευνηθούν πειραματικά οι θερμοδυναμικές ιδιότητες των μιγμάτων CO2 τόσο με παραδοσιακούς διαλύτες CCS (όπως γλυκόλες ή αλκανολαμίνες), όσο και με νέους εξατομικευμένους διαλύτες (όπως ιοντικά υγρά και βαθέως εύτηκτους διαλύτες). Στη συνέχεια, διάφορες θερμοδυναμικές θεωρίες, όπως οι θεωρίες καταστατικής εξίσωσης NRHB, PC-SAFT και CPA, θα επεκταθούν / αξιολογηθούν στη μοντελοποίηση των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων των μιγμάτων CO2 που σχετίζονται με το CCS. Η ακριβής πρόβλεψη των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων θα χρησιμεύσει για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων διαδικασιών δέσμευσης και τον ορθολογικό σχεδιασμό οποιασδήποτε διαδικασίας σε μια πιλοτική μονάδα ή σε μεγαλύτερη βιομηχανική κλίμακα.