Υποτροφίες

Από το 2012, μετά την παύση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανέλαβε την υλοποίηση των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών, συνεχίζοντας μια δράση που ξεκίνησε το 1967. Μέχρι σήμερα, μέσω των υποτροφιών έχουν χρηματοδοτηθεί περίπου 2.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

Από το 2018 και έπειτα, το Ίδρυμα έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα υποτροφιών και χορηγεί μόνο μεταπτυχιακές υποτροφίες (επιπέδου Master) σε υποψήφιους φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών υλοποιείται ετησίως μέσω δημόσιας πρόσκλησης που ανακοινώνεται συνήθως τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δίνεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, την εκπαιδευτική εξέλιξη, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις

 

 • Για ποιο επίπεδο σπουδών χορηγούνται υποτροφίες;

Το Ίδρυμα υλοποιεί ετησίως τακτικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών μέσω του οποίου χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Ίδρυμα δεν παρέχει υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς; 

Όχι, οι αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται μόνο στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών και κατόπιν ανάρτησης της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση για σπουδές σε όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμώ;

Όχι, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στα επιστημονικά πεδία που ορίζονται στην εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση.

 

 • Με ποιόν τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία; 

Οι αιτήσεις για χορήγηση υποτροφίας υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποτροφιών, το οποίο παραμένει ενεργό για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή και η αντίστοιχη Δημόσια Πρόσκληση. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να εγγραφούν στο σύστημα δημιουργώντας τον προσωπικό τους λογαριασμό και στη συνέχεια να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης. 

 

 • Μπορώ να καταθέσω τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα αυτοπροσώπως στα γραφεία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση ή να τα αποστείλω ταχυδρομικώς;

Όχι, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στη φόρμα αίτησης υποτροφίας τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση προς στήριξη της υποψηφιότητάς τους.

 

 • Δεν πληρώ όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης. Η αίτησή μου θα προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης;

Όχι. Η αίτηση υποτροφίας θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση.

 

 • Έχω υποβάλει αίτηση υποτροφίας στο πλαίσιο παλαιότερης Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται η εκ νέου υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων;

Ναι, οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικά εκ νέου την αίτησή τους μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πλαίσιο της ενεργής Δημόσιας Πρόσκλησης.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν δεν έχω ελληνική υπηκοότητα/ιθαγένεια;  

Ναι, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι/όσες υποψήφιοι/ες έχουν αποφοιτήσει από λύκειο στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εάν έχουν ελληνική υπηκοότητα/ιθαγένεια.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν έχει ήδη ξεκινήσει το μεταπτυχιακό μου;

Όχι, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα πρέπει να ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος που ορίζεται στην εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν δεν έχω λάβει το πτυχίο μου;

Ναι. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/ριες προσκομίζοντας πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με τρέχοντα Μ.Ο. τον ελάχιστο βαθμό που ορίζεται στους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε Δημόσιας Πρόσκλησης και βεβαίωση οφειλόμενων μαθημάτων για την περάτωση των σπουδών τους.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν δεν έχω εξασφαλίσει τελική προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερικό ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής μου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα;

Ναι. Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακών προγραμμάτων που δεν έχουν λάβει τελική προσφορά θέσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση σημειώνοντας την ημερομηνία απάντησης από το Πανεπιστήμιο ή διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων, εάν πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε ελληνικό Πανεπιστήμιο.  

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερα από ένα μεταπτυχιακά προγράμματα;

Όχι. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του μετά την τελική υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος σπουδών από το αρχικό πρόγραμμα που είχε δηλώσει ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/της, η υποτροφία δεν θα χορηγείται.  

 

 • Πόσες χώρες μπορώ να δηλώσω στην αίτησή μου;

Μπορείτε να δηλώσετε μόνο μία χώρα σπουδών. Μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλέξει διακρατικό πρόγραμμα σπουδών, μπορείτε να αναφέρετε την επιπλέον χώρα στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση για εξ αποστάσεως (online), ή μερικούς φοίτησης (part-time) μεταπτυχιακό πρόγραμμα; 

Υποτροφίες χορηγούνται μόνο για πλήρους φοίτησης (full-time) μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία ο/η υποψήφιος/α οφείλει να παρακολουθήσει με φυσική παρουσία στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας που άπτονται της πανδημίας COVID-19 προκρίνεται από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση. 

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν έχω ήδη εξασφαλίσει υποτροφία από άλλον φορέα;

Ναι. Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί υποτροφία και από άλλον φορέα, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να το δηλώσει στη φόρμα αίτησης συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο.  

 

 • Οι φωτοτυπίες των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να είναι επικυρωμένες;

Όχι, στο στάδιο υποβολής της αίτησης ζητούνται απλά αντίγραφα. Σε περίπτωση τελικής επιλογής του/της, ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά έγγραφα που είχε επισυνάψει στην αίτησή του/της και επικυρωμένα.   

 • Διεξάγονται συνεντεύξεις με όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ες;

Δεν διεξάγονται συνεντεύξεις με όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες παρά μόνο με εκείνους/ες που αποφασίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υποψήφιος/α θα ενημερωθεί σχετικά από το Ίδρυμα. 

 

 • Πώς θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα; 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στην εκάστοτε δημόσια πρόσκληση μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν επιπλέον για το αν έχουν λάβει ή όχι την υποτροφία μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα υποτροφιών.

 

 • Έχω τη δυνατότητα να υποβάλω ένσταση εάν δεν μου εγκριθεί υποτροφία; 

Όχι. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα αποφασίζει κατά την απόλυτη, ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του για τη χορήγηση των υποτροφιών και δεν αιτιολογεί μεμονωμένα τα αποτελέσματα αξιολόγησης κάθε αίτησης. 

 

 • Πώς καταβάλλεται το ποσό της υποτροφίας και τι καλύπτει;

Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται σε προκαθορισμένες δόσεις εντός του έτους. Ο/Η υπότροφος επιλέγει μόνος/μόνη του/της εάν το ποσό της υποτροφίας θα διατεθεί για την κάλυψη διδάκτρων ή εξόδων διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών. 

 

 • Πώς ανανεώνονται οι ενεργές υποτροφίες; 

Για την ανανέωση ενεργούς μεταπτυχιακής υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης υποτροφίας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποτρόφων κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους.