Υποτροφίες

Από το 2012, μετά την παύση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανέλαβε την υλοποίηση των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών, συνεχίζοντας μια δράση που ξεκίνησε το 1967. Μέχρι σήμερα, μέσω των υποτροφιών έχουν χρηματοδοτηθεί περίπου 2.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

Από το 2018 και έπειτα, το Ίδρυμα έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα υποτροφιών και χορηγεί μόνο μεταπτυχιακές υποτροφίες (επιπέδου Master) σε υποψήφιους φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών υλοποιείται ετησίως μέσω δημόσιας πρόσκλησης που ανακοινώνεται συνήθως τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δίνεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, την εκπαιδευτική εξέλιξη, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις

 • Για ποιο επίπεδο σπουδών χορηγούνται υποτροφίες;

  Το Ίδρυμα υλοποιεί ετησίως τακτικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών μέσω του οποίου χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  Το Ίδρυμα δεν παρέχει υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς; 

  Όχι, οι αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται μόνο στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού προγράμματος μεταπτυχιακών υποτροφιών και κατόπιν ανάρτησης της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Η δημόσια πρόσκληση για τη χορήγηση νέων υποτροφιών ανακοινώνεται περίπου τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους και απευθύνεται σε υποψήφιους που πρόκειται να ξεκινήσουν το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα το επόμενο αντίστοιχα ακαδημαϊκό έτος.
   
 • Υπάρχει περιορισμός επιστημονικού πεδίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που μπορώ να δηλώσω στην αίτησή μου;

  Όχι, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

 

 • Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα; 

  Οι αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση υποτροφίας υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποτροφιών, το οποίο παραμένει ενεργό για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή και η αντίστοιχη δημόσια πρόσκληση. Οι υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν στο σύστημα δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό και στη συνέχεια να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης. Επιπλέον, καλούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που ορίζονται στη δημόσια πρόσκληση προς στήριξη της υποψηφιότητάς τους.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν δεν έχω ελληνική υπηκοότητα/ιθαγένεια; 

  Ναι, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι υποψήφιοι έχουν αποφοιτήσει από λύκειο στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εάν έχουν ελληνική υπηκοότητα/ιθαγένεια.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν έχει ήδη ξεκινήσει το μεταπτυχιακό μου; 

  Όχι, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα πρέπει να ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος που ορίζεται στην εκάστοτε δημόσια πρόσκληση.

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν δεν έχω λάβει το πτυχίο μου;

  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές προσκομίζοντας βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας και οφειλόμενων μαθημάτων για την περάτωση των σπουδών τους. 

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν δεν έχω εξασφαλίσει τελική προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερικό ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής μου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα;

  Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων που δεν έχουν λάβει τελική προσφορά θέσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση σημειώνοντας την ημερομηνία απάντησης από το Πανεπιστήμιο ή διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων, εάν πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε ελληνικό Πανεπιστήμιο.  

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερα από ένα μεταπτυχιακά προγράμματα;

  Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του μετά την τελική υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος σπουδών από το αρχικό πρόγραμμα που είχε δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του, η υποτροφία δεν θα χορηγείται.  

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση για εξ αποστάσεως (online), ή μερικούς φοίτησης (part-time), μεταπτυχιακό πρόγραμμα; 
  Όχι. Υποτροφίες χορηγούνται μόνο για πλήρους φοίτησης (full-time) μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει με φυσική παρουσία και όχι εξ αποστάσεως. 

 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν έχω ήδη εξασφαλίσει υποτροφία από άλλο φορέα;

  Όχι. Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί υποτροφία και από άλλον φορέα, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει μία εξ αυτών.  

 

 • Οι φωτοτυπίες των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να είναι επικυρωμένες;

  Όχι, στο στάδιο υποβολής της αίτησης ζητούνται απλά αντίγραφα. Σε περίπτωση τελικής επιλογής του, ο υποψήφιος θα κληθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά έγγραφα που είχε επισυνάψει στην αίτησή του και επικυρωμένα.   

 

 • Διεξάγονται συνεντεύξεις με τους υποψήφιους;

  Δεν διεξάγονται συνεντεύξεις με όλους τους υποψηφίους παρά μόνο εάν ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα ενημερωθεί προσωπικά από το Ίδρυμα. 

 

 • Πώς θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα; 

  Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στην εκάστοτε δημόσια πρόσκληση μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν επιπλέον για το αν έχουν λάβει ή όχι την υποτροφία μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα υποτροφιών.

 

 • Έχω τη δυνατότητα να υποβάλω ένσταση εάν δεν μου εγκριθεί υποτροφία; 

  Όχι. Το Ίδρυμα και η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους για τη χορήγηση ή με της υποτροφίας και ως εκ τούτου το Ίδρυμα δεν αιτιολογεί μεμονωμένα τα αποτελέσματα αξιολόγησης κάθε αίτησης. 

 

 • Πώς καταβάλλεται το ποσό της υποτροφίας και τι καλύπτει; 

  Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται σε προκαθορισμένες δόσεις εντός του έτους. Ο υπότροφος επιλέγει μόνος του εάν το ποσό της υποτροφίας θα διατεθεί για την κάλυψη διδάκτρων ή εξόδων διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών. 

 

 • Πώς ανανεώνονται οι ενεργές υποτροφίες; 

  Για την ανανέωση ενεργούς προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης υποτροφίας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποτρόφων κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους.