ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Δημόσια Πρόσκληση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2012

Δημόσια Πρόσκληση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
24 Μαρ. 11
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνεχίζοντας για πέμπτη χρονιά την πρωτοβουλία του για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για εκπόνηση πρωτότυπων μελετών κατά το έτος 2012, σε όλα τα γνωστικά πεδία βάσει της ακόλουθης κατηγοριοποίησης: 

  1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
  3. Επιστήμες της Ζωής

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω κατάταξη των γνωστικών πεδίων.

Δείτε εδώ τις μελέτες που έχουν χρηματοδοτηθεί κατά τα προηγούμενα έτη.

Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις
• Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή, ορίζεται από 2 έως 5 άτομα.
• Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος μέλους ή συντονιστή της ομάδας.
• Κάθε συντονιστής και μελετητής μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μία μελετητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.

Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης μπορεί να ανέλθει κατ΄ ανώτατον στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€ 12.000), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους παρακρατήσεις, φόροι, τέλη κ.λ.π.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση, θα προβεί κατά την κρίση του στην επιλογή έως 20 μελετών συνολικά. Ο αριθμός των μελετών που θα χρηματοδοτηθούν ανά γνωστικό πεδίο θα καθοριστεί κατά την αξιολόγηση.

Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2011
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2011

Σημείωση: Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος την 15η Ιουνίου 2011.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 31 Οκτωβρίου 2011
Διάρκεια Εκπόνησης Μελετών: 2 Ιανουαρίου 2012 - 3 Δεκεμβρίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη Δημόσια Πρόσκληση εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ