ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Δημόσια Πρόσκληση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2011

Δημόσια Πρόσκληση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
08 Απρ. 10
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για την εκπόνηση πρωτότυπων μελετών για το έτος 2011, στα εξής γνωστικά πεδία:

  1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
  3. Επιστήμες της Ζωής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω κατάταξη των γνωστικών πεδίων δείτε εδώ την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα πρόσκληση.
 

Όροι και Προϋποθέσεις

  • Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα 5 άτομα.
  • Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος.
  • Κάθε συντονιστής και μελετητής μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μία μελετητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.


Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης μπορεί να ανέλθει κατ΄ ανώτατον στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€ 12.000), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους παρακρατήσεις, φόροι, τέλη κ.λπ.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα αξιολόγηση, θα προβεί κατά την κρίση του στην επιλογή έως 20 μελετών συνολικά. Ο αριθμός των μελετών που θα χρηματοδοτηθούν ανά γνωστικό πεδίο θα καθοριστεί κατά την αξιολόγηση.
 

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2010
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2010

Σημείωση: Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος την 15η Ιουνίου 2010.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 29 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη Εκπόνησης Μελετών: 1 Ιανουαρίου 2011
Λήξη Εκπόνησης Μελετών: 12  Δεκεμβρίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ