ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Δημόσια Πρόσκληση | 3ο Διεθνές Θερινό Σχολείο | 2011

Δημόσια Πρόσκληση | 3ο Διεθνές Θερινό Σχολείο | 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
09 Δεκ. 10

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί επιστήμονες από Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού να υποβάλουν πρόταση για τη διοργάνωση Διεθνούς Θερινού Σχολείου του Ιδρύματος Λάτση για το έτος 2011, στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών.

Προϋποθέσεις

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από κοινού από επιστήμονες που εργάζονται σε Πανεπιστήμια ή/και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού του Θερινού Σχολείου. Το θέμα του Θερινού Σχολείου πρέπει να εμπίπτει στον τομέα των Περιβαλλοντικών Επιστημών, υιοθετώντας παράλληλα μια διεπιστημονική προσέγγιση, κατά προτίμηση προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την Ελλάδα, τις γειτονικές της χώρες και την ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο. Όλα τα αρχεία που σχετίζονται με προηγούμενα προγράμματα είναι διαθέσιμα στο Αρχείο Θερινών Σχολείων του Ιδρύματος, το οποίο είναι προσβάσιμο εδώ. Οι διδάσκοντες θα πρέπει να προέρχονται τόσο από ελληνικά όσο και από ξένα Ιδρύματα. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 30, από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο «Παλλάς Αθηνά», στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Λάτση στην Αθήνα.

Το Θερινό Σχολείο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το διάστημα 15 Ιουνίου -15 Ιουλίου 2011 και η διάρκειά του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες.

 

Χρηματοδότηση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση θα είναι ο μοναδικός χρηματοδότης του Θερινού Σχολείου. Η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου θα είναι δωρεάν. Προϋπολογισμός: 70.000 ευρώ (εβδομήντα χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών εξόδων εκτός από:

  1. έξοδα ταξιδιού των φοιτητών.
  2. γεύματα και διαλείμματα καφέ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τα οποία θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και θα χρηματοδοτούνται απευθείας από το Ίδρυμα.

 

Υποβολή πρότασης

Οι προτάσεις που υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνουν:

Αίτηση από τους διοργανωτές, στην οποία θα παρουσιάζεται μια λεπτομερής επισκόπηση του προτεινόμενου Θερινού Σχολείου. Το υπόδειγμα της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ. Ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι περισσότερο από δύο σελίδες) των μελών της οργανωτικής επιτροπής. Οι αιτούντες πρέπει να αναπτύξουν ένα λεπτομερές περιεχόμενο του Θερινού Σχολείου και να παρουσιάσουν έναν προκαταρκτικό κατάλογο των διδασκόντων που έχουν αποδεχθεί να συμμετάσχουν, συνοδευόμενο από τα σύντομα βιογραφικά τους σημειώματα (όχι περισσότερο από δύο σελίδες). Τυχούσες άλλες περιφερειακές δραστηριότητες (π.χ. παράλληλες κοινωνικές δραστηριότητες) που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου. Οι αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν το βαθμό στον οποίο τα κύρια συνεργαζόμενα ιδρύματα, στα οποία πρέπει να συγκαταλέγεται τουλάχιστον ένα ίδρυμα από την Ελλάδα και ένα από το εξωτερικό, είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν στην διοργάνωση του Θερινού Σχολείου (π.χ. παροχή διοικητικής βοήθειας, υποδομές). Χρονοδιάγραμμα και λεπτομερής προϋπολογισμός. Το υπόδειγμα προϋπολογισμού είναι διαθέσιμο εδώ. Οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια, η οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση (π.χ. προηγούμενη εμπειρία στη διοργάνωση θερινών σχολείων).

 

Ερωτήσεις και συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση [email protected].

Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2011

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ