ΣτοχευμενεΣ ΠρωτοβουλιεΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν από τα αιτήματα που δέχεται το Ίδρυμα, στοχευμένες πρωτοβουλίες υλοποιούνται με στόχο:

1) τον πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο προς όφελος μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας (φυλακισμένοι/ χρήστες ναρκωτικών/ ασυνόδευτα ανήλικα) ή την αντιμετώπιση ενός εντοπισμένου κοινωνικού προβλήματος (οικογενειακή φτώχεια/ ανεργία/ νοσοκομειακή ανεπάρκεια),

2) την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών/ ατόμων που εργάζονται στο εκάστοτε πεδίο και

3) την ενίσχυση της γνώσης που έχει το Ίδρυμα σε θεματικές περιοχές που αλληλοεπικαλύπτονται.

Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες αυτές παρακολουθούνται και αξιολογούνται, διαδικασία που οδηγεί στην ανάπτυξη, τροποποίηση, παύση ή αναβάθμισή τους μέσα σε ένα πλαίσιο πάντα εστιασμένο στην κατεύθυνση της αθροιστικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων που αυτές έχουν.  

menuShadow