Περιβαλλον & ΑειφοροΣ Αναπτυξη

Στον τομέα του Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας το Ίδρυμα προσανατολίζεται στην ανάδειξη της έννοιας της μείωσης των αποβλήτων και της βιωσιμότητας και την υποστήριξη καινοτόμων, εφαρμοσμένων και ανθρωποκεντρικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ανισότητας στις ζωές των ανθρώπων. Χρηματοδοτούμε οργανισμούς που επενδύουν σε άτομα και κοινότητες για τη στήριξη του περιβάλλοντος και τη θετική δράση απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Το Ίδρυμα ενδιαφέρεται για έργα που αναδεικνύουν και αντιμετωπίζουν επιβλαβείς περιβαλλοντικές πρακτικές σε όλα τα επίπεδα, σε αγροτικές και αστικές περιοχές. Επίσης, υποστηρίζουμε έργα που αμβλύνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της μόλυνσης, και ειδικά όσα εμπεριέχουν κοινωνική και οικονομική αποτίμηση, όπως για παράδειγμα η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση της έλλειψης καυσίμων. Τέλος, υποστηρίζονται πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ενασχόληση των ατόμων με τη φύση και την προστασία της. 

menuShadow