Δημοσια Υγεια

Στον τομέα της δημόσιας υγείας το Ίδρυμα προσανατολίζεται στην ανακαίνιση νοσοκομειακών υποδομών, την παροχή ή και αναβάθμιση εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας. 

Πρωταρχικός στόχος είναι να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά εντός του πλαισίου της κοινωνικής ιατρικής, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθούν και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Η δραστηριότητα του Ιδρύματος σε αυτό τον τομέα έχει διττό χαρακτήρα: τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μέσω της βελτίωσης των υποδομών στην υγεία αλλά και την άμεση συμβολή στην πρόληψη και επίλυση επείγουσων ιατρικών καταστάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό. Μέσω του Ιδρύματος έχουν χρηματοδοτηθεί μεγάλης κλίμακας έργα ανακαίνισης νοσοκομειακών μονάδων στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αλλά και στοχευμένα έργα σε περιοχές της υπαίθρου που είναι απομονωμένες γεωγραφικά και δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες. 

menuShadow