ΔημοσιεΣ ΠροσκλησειΣ

01.06
2009
01.06 2009

Δημοσια Προσκληση για εκπονηση μελετων ετησιαΣ διαρκειαΣ για το ετοΣ 2010

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για την εκπόνηση πρωτότυπων μελετών για το έτος 2010, στα εξής γνωστικά πεδία:


1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες:
1.1. Θεσμοί και Αγορές
1.2. Θεσμοί, Αξίες, Πεποιθήσεις και Συμπεριφορά
1.3. Περιβάλλον και Κοινωνία
1.4. Ο Ανθρώπινος Νους και η Πολυπλοκότητά του
1.5. Πολιτισμοί και Πολιτισμική Παραγωγή
1.6. Η Μελέτη του Ανθρώπινου Παρελθόντος


2. Θετικές Επιστήμες:
2.1. Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική
2.2. Προϊόντα και Μηχανική Διεργασιών
2.3. Γεωεπιστήμες


3. Επιστήμες της Ζωής:
3.1. Διαγνωστικά Εργαλεία, Θεραπείες και Δημόσια Υγεία
3.2. Εξελικτική, Πληθυσμιακή και Περιβαλλοντική Βιολογία
3.3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες της Ζωής και Βιοτεχνολογία


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω κατάταξη των γνωστικών πεδίων και προκειμένου να δείτε εάν η πρότασή σας εμπίπτει σε ένα εξ αυτών δείτε εδώ την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα πρόσκληση. Η επιλογή του γνωστικού πεδίου στο οποίο υπάγεται η μελέτη σας θα γίνει κατά την υποβολή της αίτησής σας όταν ενεργοποιηθεί το Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (βλ. ‘Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων’).


Όροι και Προϋποθέσεις 

Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή. Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος. Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος μελετητικού έργου ή ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από άλλο φορέα. Οι μελέτες θα εκπονηθούν το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στην ομάδα των μελετητών της επιλογής τους από το Ίδρυμα.


Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης μπορεί να ανέλθει κατ΄ ανώτατον στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€ 12.000), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους παρακρατήσεις.


Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα αξιολόγηση, θα προβεί κατά την κρίση του στην επιλογή έως 20 μελετών συνολικά, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κατά το έτος 2010. Ο αριθμός των μελετών που θα χρηματοδοτηθούν ανά γνωστικό πεδίο θα καθοριστεί κατά την αξιολόγηση.


Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Χρόνος έναρξης για την υποβολή αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2009 και λήξης η 15η Σεπτεμβρίου 2009. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος την 1η Σεπτεμβρίου 2009.


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει έως τη 16η Νοεμβρίου 2009.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, τη σύνθεση των μελετητικών ομάδων, τον προϋπολογισμό και τους όρους χρηματοδότησης, την αξιολόγηση των μελετών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τις Συχνές Ερωτήσεις.


Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

menuShadow