ΔημοσιεΣ ΠροσκλησειΣ

05.04
2012
05.04 2012

Δημοσια Προσκληση για εκπονηση μελετων ετησιαΣ διαρκειαΣ για το 2013

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πρωτότυπων ερευνητικών έργων για το έτος 2013, στο πλαίσιο του προγράμματός του «Επιστημονικές Μελέτες».


Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν επιστήμονες από όλα τα γνωστικά πεδία ομαδοποιημένα σε 3 βασικές κατηγορίες:
 

1.Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

2.Θετικές Επιστήμες

3.Επιστήμες της Ζωής

Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή, θα πρέπει να είναι από 2 έως 5 άτομα. Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος μέλους ή συντονιστή της ομάδας. Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία μελετητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.


Υποβολή

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 14 Ιουνίου έως και 28 Ιουνίου 2012, μέσω του Συστήματος Υποβολής Προτάσεων, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 


Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα γίνει βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία κάθε πρότασης και θα μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατον στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€12.000), συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παρακρατήσεων, φόρων, τελών κ.λ.π.

Οι μελέτες που έχουν χρηματοδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια εμφανίζονται εδώ.


Χρονοδιάγραμμα

 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 στις 9:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων:

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 στις 13:00

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων:

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Διάρκεια Εκπόνησης Μελετών:

2 Ιανουαρίου 2013 - 2 Δεκεμβρίου 2013


Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις.

 

5 Απριλίου 2012


Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

menuShadow