ΔημοσιεΣ ΠροσκλησειΣ

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι δημόσιες προσκλήσεις που προκηρύσσει το ίδρυμα για την υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες, για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα» και για άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάποια ενεργή Δημόσια Πρόσκληση.
menuShadow