ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

London School of Economics, Research on South East Europe (LSE, LSEE) - L' Institut Francais des Relations Internationales (IFRI)

London School of Economics, Research on South East Europe (LSE, LSEE)

European Institute 

Cowdray House, COW 2.01

Houghton Street

London WC2A 2AE

Τηλ.: +44 (0) 207 955 7198

euroinst.lsee@lse.ac.uk

www.lse.ac.uk

L' Institut Francais des Relations Internationales (IFRI)

27 rue de la Procession

75740 Paris Cedex 15

France

Τηλ.: +33 (0) 140 616 000

Fax: +33 (0) 140 616 060

www.ifri.org

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow