Αιτηση Χρηματοδοτησης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Υποβολής, πριν συμπληρώσετε την κάτωθι φόρμα αίτησης χρηματοδότησης.
Όλα τα πεδία της αίτησης είναι υποχρεωτικά

Πληροφορίες Φορέα

Μέχρι 200 λέξεις

Αριθμός Προσωπικού (έμμισθο, πλήρης ή μερική απασχόληση)

Αριθμός Εθελοντών

Μέχρι 100 λέξεις

Κατατάξτε τις πηγές εσόδων του φορέα με αύξοντα αριθμό από 1 έως 7 (1=βασική πηγή εσόδων) ανάλογα με την προέλευση των εσόδων, αφήνοντας κενό σε αυτές που δεν σας αφορούν.

Ίδιοι Πόροι (εισφορές μελών, έσοδα από περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ.)
Ιδρύματα (Δωρεές από ιδρύματα)
Κρατικές Επιχορηγήσεις
Προγράμματα Ε.Ε.
Χρηματοδοτήσεις και Χορηγίες από Εταιρείες
Ιδιώτες
Άλλες Πηγές
Έτος Έσοδα (σε €) Έξοδα (σε €)

Περιγραφή βασικών έργων και δραστηριοτήτων του φορέα τα τελευταία 2 έτη. Αναφέρατε μέχρι 5 έργα.

Κύριες δράσεις Χρηματοδότες Προϋπολογισμός (σε €) Περίοδος υλοποίησης (μμ/εε-μμ/εε) Άλλοι φορείς / συνεργάτες (εφόσον υπήρχαν)

Περιγραφή Αιτήματος

Σκοπός δράσης, ποιο πρόβλημα αποσκοπεί να λύσει, επωφελούμενες ομάδες-στόχος της δράσης, μέσα υλοποίησης, συνεργαζόμενοι φορείς, στοιχεία καινοτομίας/πρωτοτυπίας δράσης, προσδοκώμενα αποτελέσματα/παραδοτέα

Μέχρι 200 λέξεις

Πώς θα διατηρηθούν τα κοινωνικά οφέλη της δράσης μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα της δράσης κ.α.

Μέχρι 200 λέξεις

Μέχρι 200 λέξεις

Ενέργεια Από Έως
Κατηγορία δαπάνης Αιτούμενο ποσό Συνολικό κόστος  
 
Σύνολα
0 0  
Καθαρισμός Φόρμας
menuShadow