Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΑσυρματεΣ ΟπτικεΣ ΤηλεπικοινωνιεΣ περα απ' τον οριζοντα

Ιδρυμα ΤεχνολογιαΣ και ΕρευναΣ (ITE)

2013

Τα ασύρματα οπτικά συστήματα τηλεπικοινωνιών περιορίζονται, όσον αφορά την ακτίνα δράσης τους, από δύο σημαντικούς παράγοντες, την καμπυλότητα της γης και τις ατμοσφαιρικές διαταραχές. Η χρήση μιας νέας κατηγορίας οπτικών δεσμών, των δεσμών Airy, που παρουσιάζουν παραβολική τροχιά καθώς και η ιδιότητα τους να αντιστέκονται στην περίθλαση δίνει νέες δυνατότητες στις ασύρματες οπτικές τηλεπικοινωνίες. Η κεντρική ιδέα της μελέτης είναι η ακόλουθη: Η παραβολική τροχιά που ακολουθούν οι δέσμες Airy τους επιτρέπει να διαδοθούν σε καμπύλη τροχιά με ακτίνα καμπυλότητας συγκρίσιμη με αυτή της γης επιτυγχάνοντας έτσι οπτική σύνδεση πέρα από τον ορίζοντα! Επίσης η εκφυλιστική δράση των ατμοσφαιρικών διαταραχών μπορεί να μειωθεί μέσω της ικανότητας τους να «αυτό διορθώνονται». Η έρευνα θα εστιαστεί στην θεωρητική και πειραματική μελέτη της παραγωγής και διάδοσης δεσμών που ακολουθούν παραβολική τροχιά με εφαρμογή στις οπτικές τηλεπικοινωνίες μεταξύ απομακρυσμένων σημείων που δεν έχουν άμεση οπτική επαφή.

Τελική Αναφορά

Συντονιστής:

Δημήτριος Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέλη Ομάδας:

Μιχάλης Λουλάκης, Μηχανικός Συστημάτων Laser, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Στυλιανός Τζωρτζάκης, Ερευνητής Β' βαθμίδας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

70013 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810 391 500-2

Fax: 2810 391 555

central@admin.forth.gr

www.ite.gr

menuShadow