Επιστημη

Research Programme on South East Europe

London School of Economics, Research on South East Europe (LSE, LSEE) - L' Institut Francais des Relations Internationales (IFRI)

2011

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση χρηματοδότησε τα έτη 2009-2011 ένα ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποίησαν από κοινού το London School of Economics - Research on South East Europe και το Institut Francais des Relations Internationales. Σκοπός του προγράμματος ήταν η μελέτη των οικονομικο-πολιτικών συνθηκών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η εξαγωγή συμπερασμάτων και διαπιστώσεων και η επικοινωνία τους στους αρμόδιους διαμορφωτές πολιτικής στην περιοχή αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ των επιμέρους συστατικών στοιχείων του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται: η εκπόνηση πρωτότυπων μελετών από εξωτερικούς ερευνητές, η δημοσίευση σχετικών άρθρων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, η διεξαγωγή συνεδρίου όπου οι κύριοι ερευνητές από τα δύο ερευνητικά κέντρα είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας σε στοχευμένο κοινό, καθώς και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Τι μάθαμε

Το 1996 στο LSE συστάθηκε το Ελληνικό Παρατηρητήριο, ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, με στόχο την προώθηση της έρευνας και της διεπιστημονικότητας, με αντικείμενο τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, το Institut Francais des Relations Internationales καταλαμβάνει την 20η θέση ανάμεσα στα 100 κέντρα παραγωγής και διακίνησης ιδεών (think tanks) με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. 

London School of Economics, Research on South East Europe (LSE, LSEE)

European Institute 

Cowdray House, COW 2.01

Houghton Street

London WC2A 2AE

Τηλ.: +44 (0) 207 955 7198

euroinst.lsee@lse.ac.uk

www.lse.ac.uk

L' Institut Francais des Relations Internationales (IFRI)

27 rue de la Procession

75740 Paris Cedex 15

France

Τηλ.: +33 (0) 140 616 000

Fax: +33 (0) 140 616 060

www.ifri.org

menuShadow