Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΚαθορισμοΣ του Γαλαξια του Τριγωνου (M33) ωΣ σημειου αναφοραΣ για τη μετρηση τηΣ αποστασηΣ των γαλαξιων

Εθνικο Αστεροσκοπειο Αθηνων

2011

Ο σκοπός της μελέτης είναι η ακριβής μέτρηση της απόστασης στον Γαλαξία του Τριγώνου (Μ33) και ο καθορισμός του ως σημείου αναφοράς για την εξωγαλαξιακή κλίμακα των αποστάσεων. Η μέθοδος βασίζεται στα διπλά συστήματα αστέρων που παρουσιάζουν περιοδικές εκλείψεις και αποτελούν κλασική μέθοδο μέτρησης.

Εφαρμόσαμε τη μέθοδο για πρώτη φορά σε ένα εκλειπτικό σύστημα στο Μ33 το 2006, με αποτέλεσμα να βρούμε απόσταση 13% μεγαλύτερη από προηγούμενες μετρήσεις που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο των Κηφίδων. Για να επιλυθεί η διαφορά αυτή, στην παρούσα μελέτη αναλύσαμε δεδομένα για ένα δεύτερο σύστημα, ώστε να επιβεβαιώσουμε την προηγούμενή μας μέτρηση. Η προκαταρκτική μας ανάλυση των καμπυλών φωτός και ακτινικών ταχυτήτων του νέου συστήματος έδειξε ότι αποτελείται από πολύ θερμούς αστέρες, με 16 και 24 ηλιακές μάζες αντίστοιχα, σε απόσταση 892 ± 21 kpc, που είναι σύμφωνη με την πρώτη μας μέτρηση.

Ο καθορισμός της απόστασης του γαλαξία Μ33 θα βοηθήσει στη βαθμονόμηση της σχέσης περιόδου και λαμπρότητας των Κηφίδων και θα επιλύσει τη διαμάχη για την κλίμακα αποστάσεων, με τις συνέπειες που έχει για την κοσμολογία και τις ηλικίες των αστέρων.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Μπονάνου Άλκηστις, Αστρονόμος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Rodriguez Norberto Castro, Αστρονόμος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Macri Lucas, Καθηγητής Αστρονομίας, Texas A & M University

Stanek Krzysztof, Καθηγητής Αστρονομίας, The Ohio State University

Λόφος Νυμφών

11810 Θησείο Αθήνα

Τηλ.: 210 34 90 000

Φαξ: 210 34 90 120

www.noa.gr 

menuShadow