Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Η (επανα)γεννηση τηΣ λιμνηΣ Καρλα

Τμημα ΓεωπονιαΣ, ΙχθυολογιαΣ και Υδατινου ΠεριβαλλοντοΣ, Σχολη Γεωπονικων Επιστημων, Πανεπιστημιο ΘεσσαλιαΣ

2011

Η μελέτη επικεντρώθηκε στους πλαγκτικούς μικροοργανισμούς στη νέα Λίμνη Κάρλα κατά το πρώτο έτος επαναπλήρωσης της λίμνης, μετά από περίπου 50 χρόνια από την αποξήρανσή της. Οι μικροοργανισμοί αυτοί αποκρίνονται άμεσα στις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες ενός οικοσυστήματος.
Συνδυάζοντας τη μικροσκοπική παρατήρηση για την αναγνώριση και τον προσδιορισμό της αφθονίας των κυανοβακτηρίων και των μικροσκοπικών ευκαρυωτών με τη μοριακή ταυτοποίηση των οργανισμών αυτών, αναγνωρίστηκαν οι σημαντικότερες ομάδες κυανοβακτηρίων, μικροφυκών, πρωτοζώων και μυκήτων. Το πλαγκτόν της Λίμνης Κάρλα κατά το πρώτο έτος επαναπλήρωσής της κυριαρχείται από δυνητικώς τοξικά κυανοβακτήρια που εμφανίζονται σχεδόν κάθε μήνα. Μεταξύ των μικροφυκών, αναγνωρίστηκαν αρκετά είδη τα οποία απαντώνται συνηθέστερα σε πολύ εύτροφα οικοσυστήματα. Τέλος, μεταξύ των υπόλοιπων μικροοργανισμών βρέθηκαν αρκετοί που είναι είτε παρασιτικοί είτε τοξικοί για πολλούς υδρόβιους οργανισμούς.
Οι περιγραφείσες πλαγκτικές κοινότητες χαρακτηρίζονται ως μάλλον ασταθείς και φαίνονται να ευνοούνται από την ποιότητα του εισερχόμενου νερού μέσω του Πηνειού ποταμού. Καθώς οι συνθήκες της λίμνης είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες, απαιτείται η συνέχιση της παρακολούθησής της ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει βελτίωση της οικολογικής ποιότητας του νερού της λίμνης.

Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της μελέτης:

sites.google.com/site/lakekarla/

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Κορμάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μέλη Ομάδας:

Μουστάκα-Γούνη, Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κάγκαλου Ιφιγένεια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βερίλλης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καραγιάννη Ήρα, Λέκτορας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οδός Φυτόκου

38446 Νέα Ιωνία Ν. Μαγνησίας

Τηλ.: 24210 93 011

Φαξ: 24210 93 157

g-apae@apae.uth.gr

www.apae.uth.gr/

menuShadow