Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Χαρτογραφηση και τρισδιαστατη οπτικοποιηση καυσιμηΣ υληΣ για διαχειριση πυρκαγιων, με χρηση δορυφορικων εικονων υψηληΣ αναλυσηΣ και εργαλειων γεωπληροφορικηΣ

Τμημα ΓεωγραφιαΣ, Πανεπιστημιο Αιγαιου

2008

Η χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης έχει ουσιαστική σημασία για τη διαχείριση πυρκαγιών, ιδιαίτερα για την εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας πυρκαγιάς και του κινδύνου εμφάνισής της στο χώρο, καθώς και την προσομοίωση της εξάπλωσης και της έντασής της κατά μήκος του τοπίου. Η χαρτογράφηση όμως της καύσιμης ύλης είναι μια εξαιρετικά δύσκολη, δαπανηρή και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί ειδικευμένες γνώσεις α) στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας, β) στη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς, γ) στην οικολογία του τοπίου, δ) στη μοντελοποίηση της καύσιμης ύλης και ε) τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Η παρούσα μελέτη χαρτογραφεί την καύσιμη ύλη και τις παραμέτρους συμπεριφοράς πυρκαγιάς (ταχύτητα διάδοσης, μήκος φλόγας, θερμική ένταση μετώπου) στην περιοχή της Χερσονήσου Αμαλής (Ν. Λέσβου) με τη χρήση γεωπληροφορικής τεχνολογίας, προγραμμάτων προσομοίωσης συμπεριφοράς πυρκαγιάς και στατιστικών μεθόδων σε μια χωρική βάση δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία αλλομετρικών εξισώσεων για την εκτίμηση της βιομάζας θάμνων και δέντρων και η εφαρμογή αυτών στο χώρο, εφόσον γίνει ο υπολογισμός των ανεξάρτητων μεταβλητών μέσω δορυφορικών εικόνων. Τέλος, η τρισδιάστατη οπτικοποίηση των μοντέλων καύσιμης ύλης συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση κατανομής της καύσιμης ύλης και προσομοίωση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης περιλαμβάνουν την εκτίμηση βιομάζας θάμνων και δέντρων με τη βοήθεια αλλομετρικών εξισώσεων, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για εκτίμηση βιομάζας απευθείας από τις δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης και τη δημιουργία - χαρτογράφηση - τρισδιάστατη απεικόνιση μοντέλων καύσιμης ύλης, αντιπροσωπευτικών για την περιοχή μελέτης χρησιμοποιώντας πραγματικές μετρήσεις. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της χαρτογραφικής μοντελοποίησης παρουσιάζουν ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον για την υποστήριξη αποφάσεων όσον αφορά την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Όλγα Ρούσσου, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μέλη Ομάδας:

Κώστας Καλαμποκίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Νικόλαος Σουλακέλλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστημιούπολη

81100 Μυτιλήνη

Τηλ.: 22510 36 400 & 36 426

Fax: 22510 36 409

secr-geo@aegean.gr

geography.aegean.gr/index.php

menuShadow