ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Προοίμιο

1.1 Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση (εφεξής «το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση»), με έδρα στο Βαντούτς του Λιχτενστάιν, γραφείο Αθηνών: «Παλλάς Αθηνά», Δηλιγιάννη 59, 14562, Κηφισιά, Ελλάδα και είναι προσβάσιμος υπό την ηλεκτρονική διευύθυνση http://www.latsis-foundation.org (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος») από τους χρήστες αυτού (εφεξής «ο Χρήστης»).

1.2 Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στο Διαδικτυακό Τόπο.
 

2. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

2.1 Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό Τόπο, όπως ενδεικτικά κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, εικόνες κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «το Περιεχόμενο»), και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες καθώς και η εκτύπωση, η αντιγραφή και η αποθήκευση (download) Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου επιτρέπεται μόνον όταν αυτή εξυπηρετεί ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και υπό τον όρο ότι αναφέρεται πάντοτε ως πηγή του Περιεχομένου ο Διαδικτυακός Τόπος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.

2.2 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου στο σύνολό του ή μέρους του Περιεχομένου του για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με οικονομικό κέρδος.
 

3. Τροποποιήσεις - Διακοπή Λειτουργίας

3.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.2 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία, και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

3.3 O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.
 

4. Επιβαρύνσεις Χρήστη

Η πρόσβαση του Χρήστη στο Διαδικτυακό Τόπο, η πλοήγησή του σε αυτόν και η χρήση του Περιεχομένου του είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις, ο  Χρήστης επιβαρύνεται με τη δαπάνη σύνδεσής του με το Διαδίκτυο.

 

5. Ευθύνη Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση

5.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου του.

5.2 Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν αποτελεί ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων, αλλά μόνον για την πρόσβαση σε πληροφορίες ενημερωτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τον Χρήστη φυσικών ή νομικών προσώπων, που παρουσιάζονται στο  Διαδικτυακό Τόπο. Επομένως, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει εναντίον του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις του, που απορρέουν από τις σχέσεις του με τα πρόσωπα αυτά εκ μόνου του λόγου ότι εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο.

5.3 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου, καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ή και από οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες να αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο πλήρεις ή όπως διαβιβάζονται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση από τους τρίτους. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους του Χρήστη, επιφέρουσας ή όχι οικονομικά αποτελέσματα.

5.4 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού του συστήματος. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας του και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Εντούτοις, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.

 

6. Ευθύνη του Χρήστη

6.1 Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Διαδικτυακού Τόπου.

6.2 Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).

6.3 Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το Κοινωφελές  Ίδρυμα Λάτση, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του.

6.4 Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

7. Σύνδεσμοι

7.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών του, έχει αναρτήσει στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών, και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν παρέχει εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

7.2 Η παραπομπή στο Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.

 

8. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

8.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.  

8.2 Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της αναφερομένης στο άρθρο 2 ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά, όπως ενδεικτικά οποιαδήποτε αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο.  Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη:

α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.

β)  Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη  πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή  την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτού, καθ΄οιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

γ)   Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.

δ)  Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.

ε) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική  μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι.

8.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

 

9. Φωτογραφίες

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναμετάδοση, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, τροποποίηση, προσαρμογή, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μετατροπή φωτογραφιών αναρτημένων στο Διαδικτυακό Τόπο, είτε απεικονίζουν κινητά ή ακίνητα μνημεία και κτήρια, είτε ανθρώπους, ζώντες ή αποβιώσαντες.

 

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

10.1 Όλα τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, που αποστέλλονται με email στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ή καταχωρούνται από τον Χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο, είναι και παραμένουν εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων αυτών νοείται το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση».

10.2 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ενημερώνει τον Χρήστη ότι θα επεξεργάζεται, τόσο το ίδιο όσο και η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες του, τα προσωπικά δεδομένα που του αποστέλλουν μέσω email ή καταχωρούν σε αυτόν, ως εξής:

α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που αποστέλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Χρήστης κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος (όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση και το ονοματεπώνυμο), ii. Όσον αφορά στα δεδομένα για την εγγραφή στο newsletter: Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στο ειδικό σημείο του Διαδικτυακού Τόπου (ηλεκτρονική διεύθυνση), iii. Όσον αφορά στην αίτηση χρηματοδότησης: Το ονοματεπώνυμο εκπροσώπων του φορέα που αιτείται τη χρηματοδότηση, την επαγγελματική του ιδιότητα, τη φυσική και ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας του, καθώς όσα δεδομένα καταχωρήσει από μόνος του ο Χρήστης σε πεδία με δυνατότητα καταχώρησης κειμένου, και iv. Όσον αφορά στην αίτηση χορήγησης υποτροφίας, η οποία υποβάλλεται υπό το domain name www.latsis-scholarships.gr: όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης και τη χορήγηση της υποτροφίας με ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τη φυσική και ηλεκτρονική του διεύθυνση κ.λπ.).

β) Σκοπός επεξεργασίας: i. Εξυπηρέτηση του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στον Διαδικτυακό Τόπο, ii. η ενημέρωση του Χρήστη για τα νέα, τα προγράμματα, τις χρηματοδοτήσεις, τις εκδηλώσεις και εν γένει τις κοινωφελείς δράσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, iii. Η χορήγηση χρηματοδοτήσεων, υποτροφιών και πάσης φύσεως οικονομικών ενισχύσεων, iv. η παρουσίαση και ο απολογισμός του κοινωφελούς έργου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση και v. η προάσπιση των συμφερόντων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει Νόμου.

γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες του.

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε Χρήστης, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα, ως υποκείμενο των δεδομένων του, που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα το δικαίωμα στην ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

ε) Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση θα πρέπει να συμπληρώσει στην ειδική φόρμα του Διαδικτυακό Τόπου την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). Το δεδομένο αυτό θα διατηρεί και επεξεργάζεται το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση έως ότου ο Χρήστης δηλώσει την επιθυμία του να μην λαμβάνει πλέον το ενημερωτικό δελτίο, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@latsis-foundation.org.

στ) Περαιτέρω κάθε Χρήστης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του έχει δώσει την συγκατάθεση του στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Ευαγγελία Λιανού,  Συντονίστρια Προγραμμάτων, τηλ. 2106282888, email info@latsis-foundation.org). Σε κάθε περίπτωση κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

menuShadow