Ασφαλεια ΣτεγασηΣ

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με σκοπό να βελτιωθούν μακροπρόθεσμα οι προοπτικές εξασφάλισης στέγης, η ενίσχυση προγραμμάτων για τον ιδιαιτέρως ευάλωτο άστεγο πληθυσμό και η ανάπτυξη κοινωνικά ενσωματωμένων στεγαστικών λύσεων με πολλαπλές χρήσεις είναι το επίκεντρο της θεματικής Ασφάλεια Στέγασης

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οργανισμούς με έδρα σε περιθωριοποιημένες ή απομονωμένες κοινότητες που εργάζονται προς όφελος κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων. Κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα έλλειψης στέγης και η ενίσχυση αποτελεσματικών και δοκιμασμένων λύσεων σχετικά με την απασχόληση, τη μεταβατική ή την κοινωνική στέγαση και την απάλειψη των απειλών και κινδύνων για τους χρόνια αστέγους. Επιπλέον, το Ίδρυμα συμμετέχει ενεργά στη FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων που Εργάζονται με τους Αστέγους), συμμετέχοντας, έτσι, στην ανταλλαγή εγχώριας και διεθνούς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

menuShadow