ΔημοσιεΣ ΠροσκλησειΣ

15.04
2014
15.04 2014

Προκηρυξη θεσηΣ εμμισθηΣ πρακτικηΣ ασκησηΣ στον τομεα τηΣ ΚοινωνικηΣ ΠρονοιαΣ

Είδος θέσης: Έμμισθη εξάμηνη πρακτική άσκηση (internship) πλήρους απασχόλησης

Τομέας: Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης

Οργανισμός: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30 Απριλίου 2014

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης απασχόλησης: 19 Μαΐου 2014

Τοποθεσία: Κτίριο «Παλλάς Αθηνά», Ξενίας 4, Κηφισιά

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση αναζητά ένα δραστήριο, κατηρτισμένο άτομο με ικανότητες διαχείρισης έργου (project management) προκειμένου να απασχοληθεί ως ασκούμενος/η στον Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης του Ιδρύματος. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα καθήκοντα της θέσης ενδεικτικώς περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

-          Έρευνα για μελλοντικές δράσεις και συνεργασίες στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα.

-          Επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου τους.

-          Εκπόνηση αναφορών σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων που υλοποιούνται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος.

-          Προετοιμασία γραπτών και προφορικών παρουσιάσεων για τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις.

-          Συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες και ομάδες εργασίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ιδρύματος.

-          Πραγματοποίηση ταξιδιών και επιτόπιων επισκέψεων για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της πορείας των χρηματοδοτήσεων του Ιδρύματος, όταν αυτό απαιτείται.

               

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

-          Πτυχίο προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού προγράμματος ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα των κοινωνικών επιστημών ή σε άλλο τομέα σχετικό με την κοινωνική αλληλεγγύη και ανάπτυξη.

-          Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

-          Άριστη γνώση Η/Υ (ενδεικτικά, MS Office: Word, Outlook, Excel και PowerPoint) και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα.

-          Εργασιακή ή/και εθελοντική εμπειρία στη διαχείριση έργου, ιδίως στον τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή της κοινωνικής πρόνοιας.

 

Θα συνεκτιμηθούν και άλλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτουν οι υποψήφιοι.

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας: interns@latsis-foundation.org

 

menuShadow