ΔημοσιεΣ ΠροσκλησειΣ

14.09
2008
14.09 2008

Δημοσια Προσκληση για εκπονηση μελετων ετησιαΣ διαρκειαΣ για το ετοΣ 2009

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί προτάσεις για εκπόνηση πρωτότυπων μελετών ετήσιας διάρκειας, για το έτος 2009.

Οι μελέτες θα πρέπει:

• να πραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες, τις καλές τέχνες και τον πολιτισμό.
• να παρουσιάζουν κατά προτίμηση ενδιαφέρον σε τοπικό (γεωγραφικό και κοινωνικό) επίπεδο εντός Ελλάδας.

Προϋποθέσεις

• να έχουν ένα σαφώς προσδιορισμένο και αξιοποιήσιμο τελικό αποτέλεσμα.
• να υποβληθούν από ομάδα μελετητών που θα έχει έναν επικεφαλής συντονιστή. Η δυνατότητα σύνθεσης της μελετητικής ομάδας είναι ανοικτή, με ενθάρρυνση ωστόσο στην υποβολή προτάσεων από ομάδες νέων σε ηλικία μελετητών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια.
• να μην αποτελούν μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος και γενικά να μην είναι αμιγώς ερευνητικές εργασίες .

Όροι

• Το αποτέλεσμα της μελέτης δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
• Η μελέτη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί και από άλλους φορείς.
• Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει άνω της μίας πρότασης και κάθε επιμέρους μελετητής δύναται να συμμετέχει σε περισσότερες ομάδες.
• Θα γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση μελέτες που είχαν υποβληθεί στην αντίστοιχη περυσινή πρόσκληση, αρκεί να υποβληθούν εκ νέου και να έχουν υποστεί βελτιωτικές τροποποιήσεις.
• Οι προτάσεις δύνανται να υποβληθούν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
• Οι επιλεγείσες ομάδες θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με το Ίδρυμα.
• Οι επιλεγείσες ομάδες θα κάνουν παρουσίαση των πορισμάτων τους σε ειδική ημερίδα που θα διοργανώσει το Ίδρυμα εντός του έτους 2010

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η ανώτατη χρηματοδότηση κάθε μελέτης μπορεί να ανέλθει στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κλπ.

 

Αξιολόγηση - Επιλογή

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα αξιολόγηση, θα προβεί κατά την κρίση του στην επιλογή έως και δέκα (10) μελετών, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κατά το έτος 2009.


Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Research-Proposals@latsis-foundation.org, ή ταχυδρομικώς σε CD στη Διεύθυνση:
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Μελέτες 2009
Δηλιγιάννη 59, Κηφισιά 14562


Τυχόν ερωτήσεις για διευκρινήσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: research-enquiries@latsis-foundation.org .


Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής είναι η 14η Νοεμβρίου 2008 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει έως τις 16 Ιανουαρίου 2009.


Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

menuShadow