ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

European Venture Philanthropy Association (EVPA) 

Rue Royale 94

1000 Βρυξέλλες

Βέλγιο

Τηλ.: +32 (0) 25 132 131

Fax: +32 (0) 25 342 477

info@evpa.eu.com

www.evpa.eu.com

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow