Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Μετρηση του επιπεδου ανταγωνισμου στουΣ κλαδουΣ τηΣ βιομηχανιαΣ και των υπηρεσιων στην Ελλαδα

Τμημα ΟικονομικηΣ ΕπιστημηΣ, Οικονομικο Πανεπιστημιο Αθηνων

2015

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το επίπεδο της σημαντικής οικονομικής ισχύος στους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών της Ελλάδος κατά την περίοδο 1970-2012. Η έρευνα θα διεξαχθεί σε κλαδικό επίπεδο (διψήφιοι και τριψήφιοι κωδικοί) με σκοπό να εξεταστεί η ετερογένεια μεταξύ των επιμέρους κλάδων των παραπάνω τομέων της Ελληνικής Οικονομίας. Θα εξετάσουμε διαφορές των αποτελεσμάτων μας μεταξύ ξεχωριστών περιόδων του δείγματος, με σκοπό να διερευνήσουμε αν το επίπεδο σύγκλισης της Ελληνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επηρεάσει σημαντικά τα επίπεδα των περιθωρίων κέρδους και κατ' επέκταση το επίπεδο ανταγωνισμού της οικονομίας. Η εμπειρική (οικονομετρική) μεθοδολογία που θα εφαρμόσουμε θα περιλαμβάνει μεθόδους που αντιμετωπίζουν ισχυρά το πρόβλημα της ενδογένειας που μπορεί να προέλθει σε κλασσικές μεθόδους εκτίμησης, όπως η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων που συνήθως εφαρμόζεται στην πράξη. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας θα έχουν σημαντικές επιδράσεις στην άσκηση ορθολογικής πολιτικής ανταγωνισμού.

Συντονιστής:

Ηλίας Τζαβάλης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομάδα Μελέτης:

Μιχαήλ Πολέμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πατησίων 76,

10434, Αθήνα 

Τηλ: 210 82 03 303-5

Fax: 210 82 38 249

econ@aueb.gr

www.econ.aueb.gr

 

menuShadow