Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΧωρικεΣ ανισοτητεΣ εισοδηματοΣ, αναπτυξηΣ και φτωχειαΣ στην Ελλαδα

Τμημα ΓεωγραφιαΣ, Χαροκοπειο Πανεπιστημιο

2011

Στόχος της μελέτης είναι να αναπτύξει μεθοδολογικά εργαλεία και να καταλήξει σε εμπειρικά ευρήματα που καταγράφουν τα επίπεδα κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και φτώχειας στην Ελλάδα. Αφορμή για το ερευνητικό ερώτημα αποτέλεσε η απουσία εμπειρικών μελετών που προσεγγίζουν τα ζητήματα ανισότητας και φτώχειας σε λεπτομερές γεωγραφικό επίπεδο ανάλυσης, όπως είναι οι Δήμοι Καλλικράτη.

Η μελέτη εφαρμόζει μεθόδους χωρικής ανάλυσης σε δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν χαρτογράφηση των στοιχείων και υπολογισμό στατιστικών που εξετάζουν τη χωρική ανισοκατανομή. Παράλληλα, καταρτίστηκε μια σειρά από διαφορετικούς δείκτες, όπως ο συνθετικός Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας (περιλαμβάνει την πιθανότητα μη επιβίωσης από τη γέννηση μέχρι την αρχή της ηλικίας των 60 ετών, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 – 64 ετών που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και το ποσοστό των ανέργων) και ο συνθετικός Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (περιλαμβάνει το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κατά μέσο όρο και τα έτη εκπαίδευσης του πληθυσμού κατά μέσο όρο), των οποίων οι τιμές ταξινομήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν ώστε να αποτυπωθούν οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις.

Ένα από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της μελέτης είναι το ότι νησιώτικοι δήμοι με ιδιαίτερα αναπτυγμένο το τουριστικό προϊόν και σχετικά υψηλό ΑΕΠ σε επίπεδο περιφέρειας εντάσσονται στο 20% του πληθυσμού της Ελλάδας με το υψηλότερο επίπεδο φτώχειας με βάση τον συνθετικό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι ο παραγόμενος πλούτος κατά την καλοκαιρινή περίοδο δεν διοχετεύεται απαραίτητα στους μόνιμους κατοίκους των νησιών.

Στο σύνολό της η μελέτη παρέχει εμπειρικές ενδείξεις για την ύπαρξη σημαντικής ανισότητας στο επίπεδο ανάπτυξης και φτώχειας του πληθυσμού σε επίπεδο δήμου. Δεδομένου ότι η νομοθεσία επιτρέπει στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης την άσκηση τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής, η μελέτη μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση τέτοιων πολιτικών.

Τελική αναφορά

Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της μελέτης: galaxy.hua.gr/~si

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Καλογήρου Σταμάτης, Λέκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μέλη Ομάδας:

Τραγάκη Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τσίμπος Κλέων, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μουστάκη Ειρήνη, Reader in Social Statistics, Department of Social Statistics, London School of Economics and Political Science

Ελ. Βενιζέλου 70

17671 Αθήνα

Τηλ.: 210 95 49 150

Φαξ: 210 95 14 759

geosec@hua.gr

www.hua.gr/index.php/el/

menuShadow