Εκπαιδευση

Η υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων μέσα από μεμονωμένες χρηματοδοτήσεις, καθώς και μέσα από ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα, αποτελεί κορμό της δραστηριότητας του Ιδρύματος. Ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ανάπτυξη νέων εμπειριών για τους μαθητές και τις μαθήτριες εντάσσονται στη στόχευση του συνόλου των δράσεών μας, με γνώμονα τις σύγχρονες κοινωνικές και μαθησιακές ανάγκες. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε όλες τις χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, τις προκηρύξεις για νέα προγράμματα αλλά και το αρχείο των παλαιότερων προγραμμάτων.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Ίδρυμα πέρα από τις μεμονωμένες χρηματοδοτήσεις σχεδιάζει και υλοποιεί χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχευση σε πληθυσμιακές ομάδες, εκπαιδευτικές βαθμίδες ή θεματικές περιοχές. Τα προγράμματα αυτά προκύπτουν τόσο από τις ανάγκες που διαφαίνονται μέσα από τα αιτήματα που λαμβάνει το Ίδρυμα, όσο και από τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Για τα προγράμματα αναρτώνται δημόσιες προσκλήσεις με τα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία τους, τις διαδικασίες υποβολής και επιλογής των προτάσεων και το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τους. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα ενεργά προγράμματα του Ιδρύματος.
menuShadow